med förslag till tandvårdslag m.m.

Proposition 1984/85:79

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1984/85:79

Regeringens proposition

1984/85:79

med
förslag till tandvårdslag m.m.;

beslutad
den 1 november 1984.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits
upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag för de åtgärder och
det ändamål som framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar

OLOF
PALME

G.
SIGURDSEN

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en
tandvårdslag. Lagen ersätter folktandvårdslagen (1973:457). Den nya lagen har
utformats med hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som förebild. Vidare
fömtskickas att ersättnings­reglerna inom tandvårdsförsäkringen skall ses över
i sararåd med Lands­tingsförbundet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.