med förslag till begravningslag

Proposition 1990/91:10

Regeringens proposition

1990/91:10

med förslag till begravningslag

Prop.

1990/91:10

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Margot Wallström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en begravningslag. Den nya lagen
bygger i sina huvuddrag i sak på den nuvarande begravningslagstiftningen.
Den skall sålunda ersätta lagen (1957:585) om jordfästning m.m., lagen
(1963:537) om gravrätt m.m. och, till viss del, begravningskungörelsen
(1963:540).

Den nya lagen inrymmer emellertid bland annat följande nyheter.

— Invigning av en allmän begravningsplats skall enligt förslaget inte
längre vara obligatorisk.

Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1990-10-09 Bordläggning: 1990-10-10 Hänvisning: 1990-10-11 Motionstid slutar: 1990-10-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.