Leveranssäkra elnät

Proposition 2005/06:27

Regeringens proposition 2005/06:27

Leveranssäkra elnät

Prop.

2005/06:27

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 oktober 2005

Göran Persson

Mona Sahlin

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen syftar till att skapa drivkrafter för en leveranssäker elöverföring och undvika att framtida svåra väderförhållanden leder till allvarliga konsekvenser.

Ett lagstadgat funktionskrav föreslås. Funktionskravet innebär att oplanerade avbrott i elöverföringen inte får överstiga tjugofyra timmar. Kravet föreslås inte gälla vid händelser av exceptionell karaktär. Om funktionskravet i ett enskilt fall skulle få orimliga konsekvenser, bör det vara möjligt att få dispens.

Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-10-10 Bordläggning: 2005-10-10 Hänvisning: 2005-10-11 Motionstid slutar: 2005-10-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.