Kungl. Maj.ts proposition nr 61 är 1964

Proposition 1964:61

Kungl. Maj.ts proposition nr 61 är 1964

1

Nr 61

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående nybyggnad av
kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och Svea
ingenjörregemente; given Stockholms slott den 21
februari 1964.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att
bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.

GUSTAF ADOLF

Sven Andersson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att medel anvisas för påbörjande av nybyggnad
av kasernetablissement m. in. för Svea livgarde i Upplands-Bro kommun,
Uppsala län, och för Svea ingenjörregemente i Södertälje stad och Turinge
kommun, Stockholms län. De sammanlagda kostnaderna för byggnadsaibetena
för de nya kasernetablissementen m. m. har av fortifikationsförvaltningen
preliminärt uppskattats till 308 milj. kr., varav 160 milj. kr.
för Svea livgarde och 148 milj. kr. för Svea ingenjörregemente. För påbörjande
av arbetena med ifrågavarande kasernetablissement äskas tillhopa
48 milj. kr. å tilläggsstat II för budgetåret 1963/64.

1—6907 64 Bihang till riksdagens protokoll 1964. 1 samt. Nr 61

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 är 1964

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans
Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 21
februari 1964.

Närvarande:

Statsministern Eklander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Skoglund,
Edenman, Hermansson, Holmqvist, Aspling, Palme.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen
för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, fråga angående nybyggnad
av kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och Svea ingenjörregemente
och anför därvid följande.

Inledning

Svea livgarde (II) utbildar och mobiliserar de infanteribrigader, som
bland annat är avsedda för huvudstadens försvar. För att tillgodose krigsorganisationens
behov av förband krävs en årlig utbildning av värnpliktiga,
som till storleken motsvarar en skyttebataljon. Dessutom krävs — med
nuvarande repetitionsövningssyslem — att tre skyttebataljoner in. m. årligen
inkallas till repetitionsövningar i krigsförband. Behovet av förläggningsplatser
vid 1 1 uppgår till 1 320, av vilka 990 för värnpliktiga som fullgör
första tjänstgöringen och 330 för handräckningsvärnpliktiga och värnpliktiga
vid skolor m. fl. Dessutom erfordras för arméns skyddsskola
(SkyddS), som sedan 1961 varit förlagd till 11, förläggningsplatser för 180
man. Det sammanlagda behovet av förläggningsplatser vid I 1 uppgår sålunda
till ca 1 500.

Svea ingenjörregemente (Ing 1) utbildar och mobiliserar ingenjörförband
som ingår i fördelningar samt infanteri- och pansarbrigader i mellersta
Sverige. För att tillgodose krigsorganisationens behov av förband
krävs en årlig utbildning av värnpliktiga, som till storleken motsvarar en
ingenjörbataljon (vårinryckande) och en reducerad ingenjörbataljon (höst inryckande).

För att vidmakthålla krigsförbandens krigsduglighet krävs_

med nuvarande utbildningssystem — att två—tre ingenjörbataljoner m. m.
årligen inkallas till repetitionövningar i krigsförband. Behovet av förläggmngsplatser
vid Ing 1 jämte övningstrupp för fältarbetsskolan, som är förlagd
till regementet, uppgår till 1 125, varav 865 för värnpliktiga som fullgör
första tjänstgöringen och 260 för handräckningsvärnpliktiga och värnpliktiga
vid skolor in. fl.

Genom beslut den 12 oktober 1962 uppdrog Kungl. Maj:t åt fortifikationsförvaltningen
att efter anvisningar av chefen för armén i samråd med för -

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 nr 196''i 3

svarets faslighelsnämnd uppgöra och till Kungl. Maj:t inkomma med förslag
till byggnads program för anordnande av kasernetablissement för I 1
och Ing 1 å de nya förläggningsplatserna för förbanden i Upplands-Bro
kommun, Uppsala län, respektive Södertälje stad och Turinge kommun,
Stockholms län.

Efter förslag i propositionen 1962: 109 har 1962 års riksdag (SU 191;
rskr 403) å tilläggsslat I till riksstaten för budgetåret 1962/63 å driftbudgeten
under fjärde huvudtiteln till utredningar rörande förflyttning av
vissa förband från Järvafältet m. ni. anvisat ett reservationsanslag av
2 000 000 kr.

Sedermera har, efter förslag i propositionen 1963: 134, 1963 års riksdag
(SU 211; rskr 404) godkänt ett i propositionen framlagt förslag till markförvärv
för nya förläggnings- och övningsområden för I 1 i Upplands-Bro
kommun och för Ing 1 i Södertälje stad och Turinge kommun. Riksdagen
har samtidigt till markförvärv för nya förläggnings- och övningsområden för
I 1 och Ing 1 å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1963/64 anvisat
ett investeringsanslag av 65 000 000 kr.

I skrivelse den 16 november 1963 har fortifikationsförvaltningen framlagt
förslag till anslagsäskanden för budgetåret 1963/64 och 1964/65 för
nybyggnad av kasernetablissement in. m. för I 1 och Ing 1.

Över fortifikationsförvaltningens förslag har yttranden avgivits av statskontoret,
väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen.

Fortifikationsförvaltningens försl ag

Fortifikationsförvaltningen hemställer, att till nybyggnad av kasernetablissement
m. in. för I 1 och Ing 1 måtte utanför försvarets ram anvisas
tillhopa 48 000 000 kr„ varav på tilläggsstat för budgetåret 1963/64
ett investeringsanslag av 11 000 000 kr. och på riksstaten för budgetåret
1964/65 ett investeringsanslag av 37 000 000 kronor.

Fortifikationsförvaltningen erinrar om att föredragande departementschefen
i propositionen 1963; 184 räknat med att anskaffning av mark, uppförande
av nya kasernetablissement och utförande av erforderliga övningsanordningar
inom de nya förläggningsområdena för I 1 och Ing 1 skulle ske
i sådan takt, att regementena skulle kunna flytta från sina nuvarande förläggningsplatser
på Järvafältet någon gång under åren 1969—1970.

Med beaktande av vad departementschefen sålunda anfört har fortifikationsförvaltningen
på grundval av upprättade och av chefen för armén
fastställda behovsunderlag i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen uppgjort
preliminära arbetsplaner över erforderliga byggnadsarbeten för I 1
och Ing 1 på de nya förläggningsplatserna. Behovsunderlaget har gjorts
upp med hänsynstagande till de normer för militära byggnader, som sedan
år 1962 varit under utarbetande under ledning av chefen för armén med

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 är 196b

deltagande från vederbörande försvarsmyndigheter och statskontoret. Arbetsmarknadsstyrelsen
har förutsatt, att behovet av arbetskraft icke kan
tillgodoses inom de aktuella länen men att behovet kan täckas genom överföring
av arbetskraft från andra orter varvid erforderliga förläggningsbyggnader
m. m. måste uppföras för arbetsstyrkorna inom respektive byggnadsområden.
Kostnaderna för dessa förläggningar har uppskattats till
8 000 000 kr.

Enligt förenämnda preliminära arbetsplaner avses byggnadsarbetena
skola bedrivas i sju etapper vid de båda förbanden. Härtill kommer en
förberedande etapp (Etapp 0), under vilken två förläggningsbyar, vardera
för 200 man, avses komma till utförande. Arbetena med förläggningsbyarna
avses påbörjas under maj 1964. Etapp I omfattar tillfartsvägar, vägar
inom kasernområdena, huvudledningar m. m. och avses påbörjas under
maj 1964. Etapp II omfattar vägar inom övningsområdena och avses likaså
påbörjas under november 1964. Etapp III omfattar motorområden m. m.
och avses påbörjas under januari 1965. Etapp IV omfattar åtta kaserner
för I 1 och fem kaserner för Ing 1 och avses påbörjas under november 1965.
Etapp V omfattar administrations- och ekonomibyggnader och avses påbörjas
under november 1966. Etapp VI omfattar övningsanordningar på
övningsområdena, anordnande av läger för repetitionsövningsförband och
ombyggnad av befintlig bebyggelse inom I 1- och Ing 1-områdena samt
flyttning av kraftledning inom I 1-området. Arbetena avses påbörjas under
november 1966. Etapp VII slutligen omfattar planeringsarbeten inom
kasernområdena och avses påbörjas under maj 1968. De sammanlagda
kostnaderna för byggnadsarbetena för de nya kasernetablissementen in. m.
uppskattas av fortifikationsförvaltningen till 308 000 000 kr., varav
160 000 000 kr. för II och 148 000 000 kr. för Ing 1. Kostnaderna för de
olika etapperna ävensom de för budgetåren 1963/65 erforderliga medlen framgår
av följande sammanställning (milj kr.).

Byggnadsetapp

Uppskattade

byggnadskostnader

Erforderliga medel
budgetåret 1963/64

Erforderliga medel
budgetåret 1964/65

I li

Ing 1

I 1

Ing 1

I 1

Ing 1

0..................

4,0

4,0

3,0

3,0

1,0

1,0

1..................

12,0

11,0

1,0

1,0

7,0

7,0

2..................

10,15

8,1

3,0

3,0

13,0

18,0

3,0

3,0

4..................

22,0

18,0

_

_

t_

5..................

27,5

31,1

_

_

r_

6..................

21,0

10,5

_

_

l

7..................

11,0

11,0

r-

Summa

120,65

111,7

4,0

4,0

14,0

14,0

Oförutsett

18,35

17,0

0,6

0,6

2,1

2,1

Administration

21,0

19,3

0,9

0,9

2,4

2,4

Summa

160,0

143,0

5,5

5,5

18,5

18,5

11,0

37,0

Knngl. Maj:ts proposition nr (it år 1964

5

Yttranden

Statskontoret förklarar sig icke ha någol alt erinra mot föreslaget projekleringsunderlag
till byggnadsprogram för nya kasernetablissement för
ll och Ing 1. Projekleringsunderlaget bär grundats på dels behovsutredningar
(behovsunderlag), dels normer för utformning av militära byggnadsobjekt.
Behovsunderlaget har därjämte ytterligare granskats vid särskilda
generalplanemöten. Statskontoret har deltagit såväl i arbetet med
behovsunderlag och normer som i generalplanemötena. De synpunkter,
som statskontoret därvid haft att företräda, har i dessa sammanhang beaktats.
Vid beräkning av behovsunderlaget har samma principer och normer
tillämpats, som gällt vid upprättande av generalplaner för arméns
övriga fredstruppförband och skolor.

Väg- och vattenbijggnadsstyrelsen, som yttrat sig i fråga om kostnaderna
för iståndsättning av vägar inom de nya övningsområdena för I 1
och Ing 1, förklarar att de av fortifikationsförvaltningen uppskattade kostnaderna
för vägar inom ifrågavarande övningsområden synes skäliga.

Arbetsmarknadsstyrelsen, som yttrat sig över ifrågasatta åtgärder för
tillgodoseende av arbetskraftsbehoven vid nybyggnad av kasernetablissement
för I 1 och Ing 1, framhåller till en början att sysselsättningen i Storstockholms
arbetsmarknadsområde, dit båda regementena skall förläggas,
under det senaste året varit mycket hög. Med anledning härav har under
år 1963 igångsättningen av en del statliga byggnadsprojekt uppskjutits.
Under innevarande år kan en ytterligare ökning av byggnadsverksamheten
inom området förutses. För att kunna genomföra detta större byggnadsprogram
är en utökning av byggnadsarbetarkåren nödvändig. Vid överläggningar
med fortifikationsförvaltningen har arbetsmarknadsstyrelsen
framhållit att igångsättning av arbetena för I 1 och Ing 1 blir beroende på
möjligheterna att från andra orter rekrytera huvuddelen av den erforderliga
arbetskraften. Detta förutsätter att möjligheter skapas att förlägga
och utspisa ifrågavarande arbetare. I samråd med fortifikationsförvaltningen
och berörda länsarbetsnämnder har styrelsen beräknat att i anslutning till
vardera arbetsplatsen måste anordnas paviljonger för förläggning och utspisning
av ca 200 man. Styrelsen understryker att detta är en ovillkorlig
förutsättning för tillstånd att sätta igång de båda projekten. Arbetsmarknadsstyrelsen
förklarar slutligen att styrelsen icke kan påtaga sig några
kostnader för de aktuella förläggningarna men är beredd att biträda vid
planering, upphandling m. nr. av förläggningspaviljongerna samt även i
övrigt medverka vid rekryteringen av erforderlig arbetskraft.

Departementschefen

Riksdagen fattade hösten 1963 beslut om markförvärv för nya förläggnings-
och övningsområden för I 1 i Upplands-Bro kommun och för Ing 1
i Södertälje stad och Turinge kommun samt anvisade ett investeringsan -

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 år 1964

slag av 65 milj. kr. för bestridande av kostnaderna för markförvärven. Vid
anmälan av ifrågavarande markförvärv i propositionen 1963: 184 uttalade
jag, att jag räknade med att anskaffning av mark, uppförande av nya
kasernetablissement och utförande av erforderliga övningsanordningar inom
de nya förläggningsområdena för I 1 och Ing 1 skulle kunna ske i sådan
takt att regementena skulle kunna flytta från sina nuvarande förläggningsplatser
på Järvafältet någon gång under åren 1969—1970. Jag anmälde
vidare i samma proposition, att kostnaderna för anordnande av nya
kasernetablissement, övningsanordningar m. m. för I 1 och Ing 1 på de nya
förläggningsplatserna samt flyttning av kraftledningar av fortifikationsförvaltningen
preliminärt uppskattats till drygt 300 milj. kr.

Fortifikationsförvaltningen har efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen
till Kungl. Maj:t överlämnat preliminära arbetsplaner för byggandet
av nya kasernetablissement för I 1 och Ing 1. Planerna har utarbetats på
grundval av upprättade och av chefen för armén fastställda behovsunderlag.
Arbetsmarknadsstyrelsen har förutsatt att behovet av arbetskraft icke
kan tillgodoses inom de aktuella länen men att behovet kan täckas genom
överföring av arbetskraft från andra orter, varvid förläggningsbyggnader
m. m. måste uppföras för arbetsstyrkorna för en sammanlagd kostnad av
8 milj. kr. Enligt arbetsplanerna skall arbetena bedrivas i sju etapper
jämte en förberedande etapp. Denna och den första etappen måste sättas
igång i maj 1964 om byggnadsarbetena skall kunna färdigställas under
år 1969. Kostnaderna för byggnadsarbetena har uppskattats till sammanlagt
308 milj. kr. varav 160 milj. kr. för I 1 och 148 milj. kr. för Ing 1.
För påbörjande av arbetena har fortifikationsförvaltningen äskat ett invesleringsanslag
av 11 milj. kr. å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret
1963/64 och ett investeringsanslag av 37 milj. kr. å riksstaten för budgetåret
1964/65.

I likhet med fortifikationsförvaltningen anser jag att arbetena med nya
kasernetablissement för I 1 och Ing 1 måste sättas i gång redan under maj
1964 för att dessa skall kunna färdigställas för inflyttning under åren
1969—1970. För att möjliggöra att arbetena påbörjas måste särskilda förläggningsbyar
uppföras och arbetskraft överföras från andra orter. Markanskaffningen
och projekteringsarbetet måste bedrivas i sådan takt att allvarliga
störningar i tidsplanen undvikes. För genomförande av markanskaffningen
m. m. har Kungl. Maj :t genom beslut den 19 december 1963
tillsatt en särskild delegation. Sedan fortifikationsförvaltningen till Kungl.
Maj :t inkommit med fullständiga byggnadsprogram för utbyggnaden av de
båda kasernetablissementen torde en noggrann redogörelse härför böra
lämnas riksdagen. I samband därmed räknar jag med att kunna angiva det
sannolika medelsbehovet å kapital- och driftbudgeten från och med budgetåret
1965/66 till och med färdigställandet av etablissementen. Fullständigt
underlag för bedömande av kostnaderna föreligger inte förrän arbete -

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 61 är 1964

na projekterats. Enligt nu framlagt förslag förutsattes att SkyddS, som för
närvarande är förlagd till I 1, jämväl fortsättningsvis skall anknytas till
I 1 och förläggas i anslutning till 1 1 nya kasernetablissement. Jag är
emellertid icke beredd att nu falta slutlig ställning till SkyddS framtida
förläggning ulan avser att framdeles återkomma till denna fråga.

Såsom jag anfört senast vid anmälan av propositionen 1963: 184 bör
samtliga med de båda förbandens förflyttning förenade kostnader läggas
utanför den ram som intill den 1 juli 1967 gäller för det militära försvaret.
I samband härmed får jag erinra om mitt av riksdagen godtagna uttalande
i förenämnda proposition 1962: 190, att de värden som statsverket kan tillgodogöra
sig vid en bortflyttning av den militära verksamheten från Järvafältet
väl torde uppväga kostnader som förorsakas av flyttningen.

För påbörjande av arbetena med ifrågavarande kasernetablissement
föreslår jag i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att sammanlagt
48 milj. kr. ställes till förfogande. Det synes lämpligt, att hela beloppet
anvisas å tilläggsstat II till riksstaten för innevarande budgetår.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) godkänna vad i det föregående föreslagits rörande nybyggnad
av kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och
Svea ingenjörregemente;

b) till Nybyggnad av kasernetablissement m. m. för Svea
livgarde och Svea ingenjörregemente å tilläggsstat II till
riksstaten för hudgetåret 1963/64 anvisa ett investeringsanslag
av 48 000 000 kr.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen
skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till
detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Berndt Bodin

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.