Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1962

Proposition 1962:190 - höst

- höst
Kungl. Maj:ts proposition nr 190 år 1962

1

Nr 190

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående utgifter å tillläggsstat

I till riksstaten för budgetåret 1962/63; given

Stockholms slott den 26 oktober 1962.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av biilagda utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla

det förslag, om vars avlåtande föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

G. E. Sträng

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Halland, i statsrådet

å Stockholms slott den 26 oktober 1962.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.