Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m.

Proposition 1973:32

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Majrts proposition nr 32 år 1973            Prop. 1973: 32

Nr 32

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i giftermåls­balken, m. m.;
given Stockholms slott den 9 mars 1973.

Kungl, Maj:t vill härmed, under åberopande av
bUagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets
protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till
riksdagen föredra­ganden hemställt.

GUSTAF ADOLF

CARL
LIDBOM

Propositionens
huvudsakUga innehåll

Propositionen innehåUer förslag till en partiell
reform av den familje­rättsliga lagstiftningen, i första hand äktenskapsrätten.

Beträffande ingående av äktenskap föreslås i
huvudsak följande. Gif-termålsbalkens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.