Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i statstjändtemannalagen (1965:274), m.m.

Proposition 1973:177

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj-.ts
proposition nr 177 år 1973       Prop.
1973:177

Nr 177

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i statstjänste-mannalagen
(1965: 274), m. m.; given den 2 november 1973.

Kungl,
Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över finansärenden, föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande
till riksdagen föredraganden hemställt,

CARL GUSTAF

BERTIL LÖFBERG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås alt avtalsförbudet i 3 § slatstjänstemanna-lagen (1965:
274) begränsas så, att avtal i princip skall kunna träffas om ledningen och
fördelningen av arbetet inom myndigheten och om rätt till annan ledighet än
semester.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.