Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations- och anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1971:110

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj :ts proposition nr 110 år 1971        Prop. 1971:110

Nr 110

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa organisations-
och anslagsfrågor m. m. rörande försvaret; given Stockholms slott den 26
februari 1971.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av protokoUet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag, om vars avlåtande lill riksdagen föredragande departementschefen hem­stäUt,

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås aft flottiljadministrationen vid
Östgöta flygflottilj läggs ned. Av flottiljens tre jaktdivisioner föreslås en
som redan är vakanlsatt bli indragen och en utgå i samband med att Blekinge
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.