Kungl. Maj:ts proposition angående försvarets fortsatta inriktning m.m.

Proposition 1972:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj.ts proposition nr 75 år 1972                         Prop. 1972:75

Nr 75

Kungl. Maj:ts proposition angående försvarets fortsatta
biriktning m. m. given Stockholms slott den 18 febraari 1972.

Kungl. Maj:t vUl härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av protokoUet över försvarsärenden, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag, om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hem­stäUt.

GUSTAF ADOLF

SVEN ANDERSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

På grundval av 1970 års försvarsutrednings betänkande (SOU
1972:4) Säkerhets- och försvarspolitiken lämnas i propositionen förslag till
riktlin­jer för den fortsatta inriktningen av totalförsvaret. För perioden
1972/73-1976/77
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida