Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

Proposition 1997/98:90

Regeringens proposition

1997/98:90

Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

Prop.

1997/98:90

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 1998

Göran Persson

Laila Freivalds

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det finns utanför miljöbalken ett stort antal lagar som reglerar

verksamheter som påverkar miljön. Dessa lagars innehåll måste i större

eller mindre utsträckning anpassas till miljöbalken. I propositionen

föreslås således ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till

riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Ett femtiotal lagar

behandlas, bl.a. plan- och bygglagen (1987:10), väglagen (1971:948),

lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, luftfartslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-03-12 Bordläggning: 1998-03-12 Hänvisning: 1998-03-13 Motionstid slutar: 1998-03-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)