Ett starkare skydd mot diskriminering

Proposition 2007/08:95

Ett starkare skydd mot diskriminering

Regeringens proposition 2007/08:95

Ett starkare skydd mot diskriminering

Prop.

2007/08:95

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2008

Fredrik Reinfeldt

Nyamko Sabuni

(Integrations- och jämställdhetsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny diskrimineringslag och en ny

lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås

ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen

ersätter

jämställdhetslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-03-13 Bordläggning: 2008-03-13 Hänvisning: 2008-03-14 Motionstid slutar: 2008-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (11)