Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten

Proposition 2018/19:86

Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

Regeringens proposition 2018/19:86

Datalagring vid brottsbekämpning –

Prop.

anpassningar till
EU-rätten

2018/19:86

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 mars 2019

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Enligt
EU-domstolens
avgörande i den s.k.
Tele2-domen
är den svenska datalagringen alltför omfattande och inte förenlig med
EU-rättens
krav. Regeringen föreslår därför anpassningar av regleringen om lagring och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation i brottsbekämpande syfte, s.k. datalagring, som syftar till att göra reglerna förenliga med EU- rätten på området.

Regeringen bedömer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-02 Bordlagd: 2019-04-02 Hänvisad: 2019-04-03 Motionstid slutar: 2019-04-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)