Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Proposition 1993/94:143

Regeringens proposition

1993/94:143

Brottsoffren i blickpunkten - en
brottsofferfond och andra åtgärder
för att stärka brottsoffrens ställning

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Prop.

1993/94:143

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en rad åtgärder för att stärka brottsoffrens
ställning.

Ett av förslagen gäller inrättandet av en brottsofferfond. Fonden
skall finansieras huvudsakligen genom avgifter som tas ut av dem
som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan. Fondens pengar
skall användas till bl.a. praktisk verksamhet, information och
forskning inom brottsofferområdet.

En Brottsoffermyndighet bildas genom en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)
Följdmotioner (20)