Ändringar i utlänningslagen (1989:529) Prop. 1994/95:179

Proposition 1994/95:179

Regeringens proposition

1994/95:179

Ändringar i utlänningslagen (1989:529)

Prop.

1994/95:179

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 mars 1995

Ingvar Carlsson

Leif Blomberg

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en bestämmelse skall föras in i utlänningslagen
om att utlänningars förväntade levnadssätt skall beaktas vid prövningen av
ansökningar om uppehållstillstånd. Endast otvetydigt konstaterad missköt-
samhet skall därvid beaktas. Anmärkningar mot en utlännings skötsamhet
måste alltid vägas mot de skäl utlänningen har för att få uppehållstillstånd.
När det gäller flyktingar föreslås ingen ändring. Vidare föreslås att tids-
begränsade uppehållstillstånd i större
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1995-03-30 Bordläggning: 1995-03-31 Hänvisning: 1995-04-03 Motionstid slutar: 1995-04-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.