Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)

Proposition 2014/15:82

Regeringens proposition 2014/2015:82

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till

Prop.

informationssystemet för viseringar (VIS)

2014/2015:82

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 mars 2015

Stefan Löfven

Anders Ygeman

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom det s.k.
VIS-rådsbeslutet
öppnas en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att under vissa begränsade förutsättningar kunna få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. VIS är en för medlemsstaterna i Europeiska unionen gemensam databas för viseringar och administreras av unionen.

I propositionen föreslår regeringen de lagändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-03-10 Bordlagd: 2015-03-11 Hänvisad: 2015-03-12 Motionstid slutar: 2015-03-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.