Utvisning av brottslingar

Motion 2020/21:2275 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla brott med straffvärde från sex månader och uppåt som huvudregel ska leda till utvisning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att när en domstol överväger om en utlänning bör utvisas ska betydligt mindre hänsyn än i dag tas till utlänningens levnadsomständigheter, familjeförhållanden och tid i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frågan om verkställighet ska avgöras i anslutning till när utvisningen ska ske och ingen hänsyn ska tas till detta vid domstolens avgörande och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att medborgare i EES/EU-länder ska kunna dömas till utvisning i betydligt större utsträckning än i dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige brottas med stora problem när det gäller att upprätthålla invånarnas trygghet. Skjutningar, gängmord, sprängningar, rån och våldtäkter sker så gott som dagligen. Brott som stölder och inbrott utreds ofta inte alls.

En inte oväsentlig del av brottsligheten står utländska medborgare för, mycket på grund av att påföljderna inte avskräcker. Förutom att straffsatserna måste skärpas avsevärt behövs det också en reformering av utlänningslagen, eftersom kraven i deras nuvarande lydelse för utvisning på grund av brottslighet är alltför höga. Särskilt problematisk är utvisningen av EES/EU-medborgare. I ett prejudikat från Högsta domstolen (NJA 2014 s.415) tolkas kravet i lagstiftningen som att utvisning endast får ske om EU-medborgarens personliga beteende utgör ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen och som går utöver den störning av ordningen i samhället som varje lagöverträdelse innebär.

En sänkning av kraven torde också ha preventiva effekter när man riskerar utvisning. Att begå brott handlar om ett eget aktivt val. Har man gjort det valet har man förbrukat sin rätt att stanna i Sverige.

Bestämmelserna om verkställighet behöver också ändras. Som det nu är väljer domstolar i vissa fall att inte döma till utvisning av grova brottslingar med hänvisning till situationen i hemlandet. Under tiden den dömde avtjänar sitt straff kan dock den situationen förändras.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)