Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2017/18:2444 av Staffan Danielsson och Johanna Jönsson (båda C)

av Staffan Danielsson och Johanna Jönsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredare eller utredning för att analysera gråzoner vid vård i livets slutskede, inklusive dödshjälp, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Opinionsundersökningar visar på en stark folkmajoritet för att utreda möjligheter för individen att själv påverka sitt öde vid svåra lidanden i livets slutskede. Dessa frågor är svåra och grannlaga, självfallet måste steg i den riktning jag talar för utredas mycket noga och naturligtvis måste regelverken vara väl genomtänkta och specificerade.

Vi tror att det som blockerar denna fråga bl a är djupa laddningar från vårt förflutna, där religioner talar om livets okränkbarhet och där självmord länge ansågs vara en dödssynd som straffades med begravning utanför kyrkogårdsmuren. Det är märkligt att det idag är tillåtet med abort under bestämda förutsättningar, vilket vi är för, medan det är absolut omöjligt att efter egen stark vilja vid svåra lidanden i livets slutskede kunna dö i förtid.

Statens medicinsk-etiska råd (SMER), som ansvarar för dessa viktiga frågor, föreslog redan 2008 att de borde utredas. Man pekade på gråzoner där praxis vad gäller smärtlindring kan skifta mellan olika städer och sjukhus och läkare, gråzonerna växer och regelverk behöver ses över och bli mer enhetliga.

Efter en interpellationsdebatt våren 2016 gav dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström beskedet i en respektfull debatt att han var positiv till att SMER arbetade vidare med frågor kring gråzoner och dödshjälp i livets slutskede.

SMER kommer i höst att lägga fram en sammanställning över hur dessa frågor hanteras i olika länder och hur utvecklingen är de senaste decennierna.

Vi anser det självklart, inte minst mot bakgrund av SMER:s rapport redan 2008, att det efter SMER:s kunskapssammanställning verkligen är dags att utreda detta.

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att tillsätta en utredare eller utredning för att analysera gråzoner vid vård i livets slutskede, inklusive frågan om dödshjälp.

Staffan Danielsson (C)

Johanna Jönsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)