Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2020/21:3198 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag2021för utgiftsområde15Studiestöd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Studiehjälp

4388624

±0

1:2

Studiemedel

20219925

610000

1:3

Avsättning för kreditförluster

2029714

±0

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

100028

±0

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62150

±0

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27000

±0

1:7

Studiestartsstöd

542000

±0

1:8

Centrala studiestödsnämnden

926576

±0

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

17094

±0

Summa

28313111

610000

1:2 Studiemedel

Vänsterpartiet föreslår en satsning på ett semestertillägg i studiemedlet. Förslaget innebär att för varje 10 veckor studiemedel som söks och beviljas på vårterminen betalas det ut en veckas studiebidrag i juni. Vänsterpartiet avsätter 610 miljoner kronor mer än regeringen till anslaget under 2021 för att finansiera satsningen.

Jonas Sjöstedt (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Daniel Riazat (V)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)