Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3210 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

41 005 070

−360 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

41 706 400

1 850 000

1:3

Merkostnadsersättning och handikappersättning

1 351 000

±0

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

2 252 000

±0

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

36 649

±0

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

1 491 700

±0

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

282 000

−400 000

2:1

Försäkringskassan

9 524 366

±0

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

72 272

±0

99:1

Sjuklön för små företag

±0

2 700 000

Summa

97 721 457

3 790 000

 

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Vänsterpartiet vill förändra arbetsmarknadsbegreppet i sjuk- och aktivitetsersättningen så att det stämmer överens med motsvarande reglering inom sjukpenning, enligt förslaget i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). En sådan förändring skulle leda till lägre kostnader för sjukpenning, enligt bedömningar i betänkandet. Därför föreslår Vänsterpartiet att anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. minskas med 250 miljoner kronor 2022 och 540 miljoner kronor 2023 och 2024.

Anslaget påverkas också av Vänsterpartiets förslag om energiskatt för datorhallar. Anslaget föreslås därmed minskas med 10 miljoner kronor.

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för unga 1923 år. Det leder till lägre utgifter på anslaget, varför det föreslås minskas med 100 miljoner kronor. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget minskas med 360 miljoner kronor 2022 och 560 miljoner kronor 2023 och 2024.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

Vänsterpartiet vill höja taket och ersättningsnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen. Taket ska höjas till 10 prisbasbelopp och ersättningsnivån till 70 procent. För att finansiera denna höjning föreslår vi en höjning av anslaget med 1,5 miljarder kronor. Förslaget medför ökade skatteintäkter, varför den samlade offentligfinansiella effekten uppgår till omkring 1 miljard kronor.

Förslaget om förändrat arbetsmarknadsbegrepp i sjuk- och aktivitetsersättningen, som beskrivs ovan, medför ökade kostnader på anslaget om 350 miljoner kronor 2022 och 720 miljoner kronor 2023 och 2024. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet att anslaget höjs med 1 850 miljoner kronor 2022 och 2 200 miljoner kronor 2023 och 2024.

Anslag 1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Vänsterpartiet vill slopa karensavdraget och låta arbetsgivarna stå för kostnaden. Samtidigt vill vi slopa och minska sjuklöneansvaret för mindre företag. Företag har skyldighet att stå för sjuklönen de första 14 dagarna av sjukperioden. Vårt förslag innebär att staten tar över det ansvaret för företag med upp till 10 anställda för att sedan ta delar av summan i nedtrappning upp till 15 anställda.

Förslagen innebär att anslaget minskas med 400 miljoner kronor 2022 och 700 miljoner kronor 2023 och 2024.

Nytt anslag: Sjuklön för små företag

För att finansiera förslaget om minskat och slopat sjuklöneansvar för mindre företag upprättas ett nytt anslag. Det föreslås uppgå till 2,7 miljarder kronor 2022, 5,6 miljarder kronor 2023 och 5,8 miljarder kronor 2024.

Vänsterpartiets förslag avseende sjukförsäkringen, inkluderat de som nämns i denna motion, beskrivs närmare i motionen En fungerande sjukförsäkring (2021/22:2595).

 

 

Nooshi Dadgostar (V)

Hanna Gunnarsson (V)

Tony Haddou (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Håkan Svenneling (V)

Jessica Wetterling (V)

Ida Gabrielsson (V)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)