Utbyggnad av elnätet

Motion 2021/22:2689 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig handlingsplan för hur elnätet ska byggas ut i Sverige för att klara det ökade elbehovet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver både säkra ökat behov av elkrafts och men också säkra leveranserna av el med att elnätet byggs ut så att det klarar Sveriges behov nu och i framtiden.

Vindkraft och solkraft är viktigt men Sverige måste säkra elförsörjningen även när det är vindstilla och solfattigt, därför bör kärnkraften byggas ut och fortsätta att utvecklas i Sverige

Framtidens bilar och fordon kommer att gå på el eller elhybrider och vätgas.

För att fordonen ska fungera krävs både utbyggnad av nätkapacitet till el-vägarna och till ladd- stolparna. Idag är det stora brister i elnätet som hämmar utvecklingen. Men även tillgången på el är bristfälligt ibland vilket tvingar fram elproduktion från olja och kol, vilket måste åtgärdas med en utbyggnad och utveckling av kärnkraften. 

Elbehovet ökar och dessutom håller många företag på att ställa om, eller bygga ut eller växa som innebär att det kräver mer el och en fungerande nätkapacitet.  

Sverige måste säkra sin elproduktion med ökad produktion av kärnkraftsel och dessutom måste Sverige ta fram en tydlig handlingsplan på hur elnätet ska byggas ut för att klara det ökade elbehovet.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)