Uppsägning av värdlandsavtal med Nato och lagstiftning mot kärnvapen

Motion 2017/18:2960 av Valter Mutt m.fl. (MP)

av Valter Mutt m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt skriva under FN:s konvention om globalt förbud mot kärnvapen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säga upp värdlandsavtalet med Nato och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Alla civiliserade länder behöver agera med de medel som står dem till buds för att världen ska bli fri från kärnvapen.

Sveriges regering bör därför skyndsamt skriva under den FN-konvention som förbjuder kärnvapen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons), och som vi i FN:s generalförsamling den 7 juli 2017 röstade ja till, så att riksdagen i ett nästa steg kan ratificera. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Sverige saknar lagstiftning som uttryckligen förbjuder införsel av kärnvapen på svenskt territorium. En icke kontrollerbar förhoppning om att kärnvapenländer respekterar Sveriges kärnvapenfrihet räcker inte. Andra länder, exempelvis Finland, har lagfäst förbud mot att föra in kärnvapen i landet. Nya Zeeland har även lagreglerad status som kärnvapenfri zon (New Zealand Nuclear Free Zone, Disarmament, and Arms Control Act 1987). Även Sverige behöver skyndsamt stifta en lag som otvetydigt förbjuder kärnvapen i vårt land. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Sverige saknar kontrollmekanismer för att försäkra sig om utländska marina enheter eller flygstridskrafter för med sig kärnvapen in på svenskt territorium. Problemet är inte nytt men har aktualiserats i och med att Sverige ingått ett så kallat värdlandsavtal med Nato. I och med detta har Sverige exponerat sig för politiska påtryckningar. Enligt läckta dokument har USA:s försvarsminister James Mattis med hänvisning till såväl värdlandsavtalet som Sveriges och USA:s bilaterala försvarsöverenskommelse, utövat påtryckningar för att vi ska avstå från att underteckna konventionen om globalt förbud mot kärnvapen. Sverige behöver skyndsamt lagstifta om att vi kräver inspektionsrätt av utländska marina enheter och flygstridskrafter och i fall detta nekas, kommer tillträde till svenskt territorium inte att medges. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Det finns tunga skäl att säga upp värdlandsavtalet med Nato. I och med avtalets utformning som innebär en osäkerhet om Sverige verkligen är fritt från kärnvapen, riskerar vårt land att bli måltavla för ryska kärnvapenmissiler. Därför bör Sverige utan dröjsmål säga upp värdlandsavtalet med Nato. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

 

 

Valter Mutt (MP)

 

Annika Lillemets (MP)

Carl Schlyter (MP)

Jabar Amin (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)