Upprustning av delar av Ostkustbanan och Ådalsbanan

Motion 2010/11:T334 av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)

av Anders W Jonsson och Emil Källström (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upprustning av delar av Ostkustbanan och Ådalsbanan mellan Gävle och Härnösand.

Motivering

Under året har delar av Botniabanan öppnats för trafik. När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken längs Norrlandskusten. Den blir en viktig länk för den ökande järnvägstrafiken mellan norra och södra Sverige. Tillsammans med Ostkustbanan bildar Ådalsbanan och Botniabanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter.

Det kommer att innebära en ökad trafikering av Ostkustbanan som redan idag är en av Sveriges mest belastade enkelspår med så många tågset att det enligt Banverkets normer föreligger ett behov av dubbelspår.

I budgetproposition för 2009/10 presenterades den största satsningen på infrastruktur som någonsin gjorts i en budgetproposition. Det möjliggjorde planen för att öka kapaciteten på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Konkret betyder det framförallt att nya mötesstationer byggs för att minska antalet förseningar på sträckan.

Den satsning som regeringen har gjort på järnvägspåret mellan Gävle och Sundsvall är nödvändig, men i längden inte tillräcklig. Regeringen bör därför överväga att bygga ett dubbelspår på sträckan och planfria korsningar i Hudiksvall och Sundsvall.

Stockholm den 25 oktober 2010

Anders W Jonsson (C)

Emil Källström (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)