Tillgång och kostnad för eurokoderna

Motion 2009/10:C333 av Malin Löfsjögård (m)

av Malin Löfsjögård (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgång till och kostnad för eurokoderna.

Motivering

Just nu pågår införandet av nya regler för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, eurokoderna, som till grunden är avsedda att vara gemensamma för hela Europa. Övergången till eurokoderna ska vara fullt ut genomfört till 2011.

Eurokoderna är i sin helhet ett sammanhängande system av ett sextiotal standarder som ger principer och råd om olika saker och som är beroende av och hänvisar till varandra. För att dimensionera även en enkel byggnadsdel krävs flera delar av eurokoderna.

En förändring i samband med övergången är att SIS får de formella rättigheterna till byggreglerna och kommer att tillhandahålla dem till marknadspris. De tidigare svenska byggreglerna har i princip tillhandahållits gratis (nedladdning via nätet) eller till självkostnadspris av ansvarig myndighet.

I den nyordning som vi får i och med övergången till eurokoder kommer vi som medborgare få betala betydligt mer för att få information om vilka krav som ska vara uppfyllda för att vi ska vara laglydiga. Eurokoderna blir mer omfattande än nuvarande nationella regelverk, både i antal enskilda standarder och i antal sidor. Sammantaget kommer detta leda till betydligt högre kostnader för att inhämta information om vilka krav som ska uppfyllas. Ska till detta också principen om marknadsprissättning införas riskerar vi att flera mindre företag inte anser sig ha råd att hålla sig uppdaterade med senaste utgåvorna av gällande regler. Konsekvenserna av detta skulle kunna bli både allvarliga och kostsamma.

Jag anser, speciellt med bakgrund till att våra nationella byggregler tidigare varit både lättillgängliga och att de varit gratis eller enligt självkostnadsprincipen, att regeringen bör se över hur inblandade parter även framöver när eurokoderna införs kan tillgodose sig gällande byggnadsregler utan allt för höga kostnader. Detta är inte minst viktigt då samma problem skulle kunna uppstå även inom andra områden.

Stockholm den 28 september 2009

Malin Löfsjögård (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)