Tåg Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo

Motion 2016/17:335 av Christina Örnebjär (L)

av Christina Örnebjär (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tåg Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snabbare tåg Stockholm–Örebro–Karlstad–Oslo, som både går och kommer i tid, är av flera skäl viktigt.

Idag bor 4,5 miljoner människor i stråket Stockholm–Oslo, och Norge är Sveriges största handelspartner. Cirka 1,3 miljoner flygresor per år går mellan huvudstäderna, nära hälften av ländernas universitet och högskolor ligger längs stråket och det är fler svenskar som jobbar i Norge än i något annat land.

Infrastrukturen i hela landet behöver utvecklas och moderniseras. Örebro län är beroende av goda kommunikationer såväl inom länet som till andra län och andra tillväxtregioner. Idag är tågsträckan mellan Stockholm och Oslo en sträcka med stora brister och med såväl försenade som inställda tåg. Sedan SJ i augusti 2015 började trafikera sträckan Stockholm–Oslo med snabbtåget X2000 har resandet på sträckan trots detta gått upp med totalt 39 procent från trafikstart till och med den 31 maj 2016. Samtidigt är det relativt få avgångar och få stopp. Det är lätt att se att behovet av en snabb tågförbindelse mellan huvudstäderna är stort. Notera dock att det inte är höghastighetståg som efterfrågas. Istället är det till största delen upprustning av befintlig bana med effekter för såväl mellanmarknader som ändmålsmarknaderna det handlar om.

Flera studier och utredningar har gjorts i syfte att få till stånd en snabbare och pålitligare tågsträcka mellan Stockholm och Oslo och bland annat Region Värmland och Region Örebro län arbetar tillsammans med frågan. Trafikverket har också fått i uppdrag av regeringen att titta på vilka möjligheter som finns på sträckan.

Nobelbanan är ett begrepp som ofta används då järnvägen skulle kunna gå mellan de tre Nobelstäderna Stockholm, Karlskoga och Oslo. I samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för sträckan bör hänsyn tas till Karlskoga som är Sveriges största tätort utan en trafikerad järnvägsstation.

Det är också viktigt att åtgärdsvalsstudiens delrapport som ska vara klar i december 2016 blir ett inspel till åtgärdsplaneringen för den nya nationella transportplanen.

Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)