Sydostlänken

Motion 2009/10:T358 av Lars Wegendal (s)

av Lars Wegendal (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för byggande av Sydostlänken.

Motivering

De fyra kommunerna Älmhult, Osby, Olofström och Karlshamn, där tre län möts, har tillsammans med näringslivet formulerat en gemensam politik för fortsatt god utveckling i regionen. Dessa kommuners arbetsmarknad sträcker sig mycket långt ut och påverkar ett område som innefattar bland annat Malmö, Växjö och Karlskrona.

I regionen finns ett livskraftigt näringsliv med bland andra Volvo och Ikea. Dessa företag tillsammans med alla andra är beroende av goda godstransporter för sin export och import. Detta gäller särskilt till och från de växande marknaderna i Östeuropa och Asien.

För transporterna och utvecklingen i kommunerna är Sydostlänken viktig. Den skulle effektivisera transporterna och göra dem miljövänliga. Sydostlänken är järnvägen mellan Älmhult och Karlshamn. Genom att elektrifiera delen Älmhult–Olofström och bygga en ny sträckning från Olofström till Karlshamn kopplar man ihop den prioriterade hamnen Karlshamn med Södra stambanan. Detta skapar en mycket bra transportlösning för näringslivet.

Fordonsindustrin i Olofström är helt beroende av järnvägen för sina transporter. Volvo i Olofström har Sveriges största torrhamn, 120 000 containrar transporteras per år med 14 dagliga godståg mellan Olofström och Göteborg. Flaskhalsen i transportkedjan är den undermåliga järnvägen mellan Olofström och Älmhult, varför Sydostlänken skulle ha en stor betydelse för Volvo.

Ikea har sitt centrallager med kombiterminal i Älmhult, dit det kommer varor bland annat från Baltikum, Polen och Centraleuropa för vidare transport ut till de svenska varuhusen. Ikea ser Sydostlänken som den naturliga förbindelsen mellan kombiterminalen och hamnen i Karlshamn.

Sydostlänken skulle också halvera restiden för persontrafiken på sträckan och minska trycket för godstrafiken på Södra stambanan i Skåne.

Beräkningar visar att Sydostlänken har hög samhällsnytta. De investeringar som kommuner och företag gör i kombiterminaler i Karlshamn och Älmhult är viktiga delar i finansieringen av Sydostlänken. Eftersom Sydostlänken ingår i EU-projektet Motorways of the sea kommer en del av investeringen att kunna bekostas med bidrag från EU.

Stockholm den 2 oktober 2009

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)