Strålningsvärden för mobiltelefoner

Motion 2001/02:MJ322 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på offentliggörande av strålningsvärdena för varje mobiltelefonmodell från tillverkarna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av lagstiftad tillsyn av mobiltelefonernas strålningsvärde.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av snabb forskning kring nivåerna av gränsvärdena.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om varningstext på mobiltelefoner.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utredning av en miljöavgift för mobiltelefoner.

Motivering

Larmrapporter om att radiostrålning från mobiltelefoner kan orsaka nervskador, cellförändringar och cancer har duggat tätt de senaste åren. Men resultaten är omtvistade och det finns många forskningsrapporter som tyder på att telefonerna är ofarliga.

Vi har helt enkelt för lite kunskap för att slå fast mobiltelefonernas hälsorisker idag. Lika lite som det är bevisat att telefonerna är farliga, kan vi hävda att de är ofarliga, men de resultat som presenterats hittills ger definitivt anledning till eftertanke.

Exponeringen skiljer sig stort mellan olika telefonmodeller, men mätningarna kontrolleras inte av några myndigheter eller oberoende forskningsinstitut och tillverkarna vill inte redovisa sina mätvärden. Det borde vara naturligt för mobiltelefontillverkarna att ge konsumenterna själva möjlighet att bedöma vilka faktorer man vill väga in när man skaffar mobiltelefon. Att hemlighålla uppgifter som strålningsvärden tyder på en förmyndarmentalitet, som inte hör hemma i ett modernt samhälle. Vill inte tillverkarna offentliggöra uppgifterna frivilligt, måste vi lagstifta i frågan. Det har framkommit indikationer på senare tid att tillverkarna skulle vara villiga att lämna ut dessa uppgifter, men av detta har det ännu så länge bara blivit prat.

Försök har visat att det finns en koppling mellan strålning från mobiltelefoner och biologiska effekter. Bland annat tyder resultaten på att balansen mellan viktiga joner och enzymer i cellerna kan rubbas och att elektromagnetiska fält underlättar bildandet av så kallade fria radikaler, kraftfulla oxidanter, som kan förstöra cellernas funktioner.

Undersökningar, som bland annat genomförts i Sverige, visar att mobiltelefonanvändare känner av huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sömnrubbningar och trötthet som de förknippar med användningen av mobiltelefoner. Exponeringen misstänks också påverka minnet, arvsmassan och ge förändrat blodtryck. Sambandet med tumörer är omdebatterat. Ett forskarlag från Australien har rapporterat om fördubblad cancerfrekvens hos cancerkänsliga möss som utsatts för radiostrålning av samma typ som från mobiltelefoner, en undersökning som avvisats som irrelevant av mobilteleindustrin. Vi vet redan idag att starka mikrovågor är farliga. Det vi inte vet ännu är om långtidseffekter av svag radiostrålning kan påverka hälsan.

Det som framförallt ger anledning till eftertanke är att dagens mobiltelefonantenner hålls så nära huvudet och att en så stor andel av befolkningen är utsatt för exponeringen. Det gör att även hälsoeffekter som drabbar en mycket liten del av befolkningen skulle kunna få stor betydelse för folkhälsan. Dessutom kan effekter som höjd cancerrisk ge genomslag först efter 10–30 års exponering.

Lägg härtill att själva användningen av mobiltelefoner har ändrats dramatiskt under de senaste åren. Från korta affärsmeddelanden till långa samtal med familj, vänner och konferenssamtal som kan vara upp till flera timmar. Dessutom har användarnas snittålder sänkts dramatiskt under de senare åren. Det är inte alls ovanligt att tonåringar själva förfogar över sin egen mobiltelefon och använder den till i stort sett alla sina privatsamtal. Användandet ökar såväl i omfattning som frekvens och går allt längre ner i åldrarna.

Detta är de starkaste skälen till att man måste aktualisera och ifrågasätta nu gällande gränsvärden och omedelbart klargöra om de behöver skärpas. Ett gränsvärde är ingenting konstant utan måste revideras i takt med att kunskaperna ökar och sammanhangen förändras. En tillsynsmyndighet måste också utses för kontroll av strålningsvärdena – SAR-värde (milliwatt strålning per gram hjärnvävnad).

Debatten om huruvida mobiltelefoners strålning är farlig eller ej lär fortsätta. Nya rön och forskningsresultat kommer att presenteras. Trenden står emellertid ganska klar – det hittas fler och fler samband mellan mobil strålning och negativa biologiska, medicinska effekter. I det ljuset tycker jag att det är en olycklig signal, som diverse företag ger till Sveriges föräldrar, att det är OK och t.o.m. nödvändigt att förse sin 7-åring med en mobiltelefon. En mobiltelefon som hålls intill huvudet på ett litet barn har samma strålningsdjup som för en vuxen person, men genom att barns huvuden är mindre kommer strålningen att nå från öra till öra.

För en tid sedan kom ännu en rapport som visar att just barns hjärnor också är mer känsliga för strålning än vad man tidigare har trott. Olle Johansson, som är docent i neurovetenskap på Karolinska Sjukhuset i Stockholm, kommenterar barns användande av mobiltelefoner enligt följande:

Som att låta sitt barn dyka från en brygga rakt ner i grumligt vatten som kan dölja vilka farligheter som helst.

Sverige är ett av världens mest mobiltäta länder. Här exponeras människor dagligen för denna strålning vare sig de vill eller ej. Den frekventa användningen samt de basstationer som finns gör att alla utsätts för denna olägenhet. I Sverige har 43 % av alla barn mellan 10 och 18 år en mobiltelefon. Miljöbalken föreskriver försiktighetsprincipen som regel när man inte kan bevisa om en produkt är ofarlig eller ej. Den hållningen anser jag att man borde ha intagit även i detta fall. Särskilt med tanke på att det är små barn det gäller.

En varningstext borde åtfölja varje mobiltelefon, som talar om att mobilstrålning kan ge upphov till negativa biologiska konsekvenser. Särskilt viktigt är detta för de speciella barnmobilerna. I Storbritannien har man bl.a. gått ut med rekommendationer att barn endast skall använda mobiltelefonen till det allra nödvändigaste. Där har man också satsat ca 100 miljoner kronor för att forska om strålning på särskilt utsatta grupper, t.ex. barnen.

Att utreda strålningens effekter mer noggrant måste vara en prioriterad angelägenhet för alla länder, men särskilt för Sverige där mobiltätheten är så hög. En utredning bör därför tillsättas för att utreda frågan om en miljöavgift för mobiltelefoner. Denna avgift skulle då kopplas direkt till forskningen om strålningens inverkan på människokroppen.

Stockholm den 3 oktober 2001

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)