Stödutfodring med terrängfordon

Motion 2012/13:MJ394 av Erik A Eriksson och Johan Hedin (C)

av Erik A Eriksson och Johan Hedin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra körning i terräng med motordrivet fordon för att stödutfodra vilt.

Motivering

Enligt lagen (1975:1313) 1 § är körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk förbjuden i hela landet.

Idag är det vanligt med fyrhjuling, ett slags terrängfordon, vilket är väldigt användbart för att till exempel frakta ensilagebalar åt viltet, stödutfodring som viltvård.

Lagen behöver ses över, så att viltvården läggs till som skäl för undantag från terrängkörningslagen, där den som utfodrar vilda djur skall kunna använda detta fordon.

Under kalla och snörika vintrar drabbas klövviltet mycket hårt då de får mycket svårt att komma åt föda.

Under sådana förhållanden sker ett stort ideellt engagemang i vårt land, där stödutfodring räddar många liv från en mycket plågsam svältdöd.

Engagemanget för de vilda djuren är stort och har ett mycket starkt stöd bland befolkningen, vilket denna stödutfodring är ett bevis för.

Markägare och jägare gör tillsammans stora insatser idag och vi menar att de även i framtiden kan göra detta än mer med hjälpmedel som är ändamålsenliga och effektiva.

Vi föreslår mot bakgrund av det anförda att riksdagen som sin mening ger regeringen detta tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Erik A Eriksson (C)

Johan Hedin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)