Statliga jobb i hela landet

Motion 2015/16:1506 av Kalle Olsson och Paula Holmqvist (båda S)

av Kalle Olsson och Paula Holmqvist (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statliga jobb i hela landet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jobben minskar på landsbygden och i glesbygdskommunerna. Inom jordbruket har till exempel omkring 15 000 arbetstillfällen försvunnit under de senaste 8 åren. Statlig verksamhet är viktigt för jobben i glesbygden, inte minst för att bredda den lokala arbetsmarknaden. Det handlar också om att bevara och utveckla den regionala kompetensen. Av de nya myndigheter som har tillkommit sedan 2007 har de flesta lokaliserats till Stockholm. Samtidigt flyttar tidigare utlokaliserade myndigheter sina ledande funktioner till huvudstaden.

Enligt en utredning från riksdagens utredningstjänst har antalet statligt anställda totalt ökat något mellan åren 2004 och 2011 i hela landet, men i glesbygdskommunerna har de minskat. Förutom antalet arbetstillfällen handlar statliga jobb om tillgång till statlig service till boende och företagare på landsbygden. Smidiga kontakter med Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Försäkringskassan är en nödvändighet för att det ska vara möjligt att driva företag, bo och arbeta i hela landet.

De som inte bor i Stockholm förväntas kontakta myndigheter genom datorer och telefoner. Det borde kunna var lika lätt också i den andra riktningen. Att flytta statlig verksamhet ut till landet skulle vara väl använda skattepengar. Skatteverket sparade 80 miljoner kronor när verket flyttade bara några kilometer från centrala Stockholm till Solna. Lägre hyror och låg personalomsättning, i t.ex. Östersund, skulle spara miljoner till verksamheten.

Arbetslösheten är hög i landet. Utöver andra åtgärder kan regeringen direkt påverka arbetslösheten genom statliga bolag och myndigheter. Med fler statliga jobb ute i landet skulle unga inte tvingas att flytta, utan kunna bo kvar i en miljö med hög livskvalitet. Bolag och myndigheter behöver datorer, transporter, städning och andra varor och tjänster, som skulle ge fler jobb åt ortens småföretagare. Fler invånare skulle öka konsumtionen och därmed ytterligare stärka det lokala näringslivet.

Det är viktigt att regeringen inte bara ser behoven, utan också de möjligheter till utveckling och tillväxt som finns utanför storstadsregionerna. Satsningen som regeringen tänker göra på statligt stöd till kommersiell service på glesbygd är en välkommen reform. Ett till sätt att nå sysselsättningsmålet är att utveckla alla delar av landet, också genom statliga myndigheter och företag. Erfarenheter från hela landet ger i sin tur den statliga förvaltningen mer acceptans och kompetens.

En vägledande princip bör vara att alltid inkludera det regionalpolitiska perspektivet vid lokaliseringar av statlig verksamhet och så långt som möjligt verka aktivt för att statliga arbetstillfällen ska komma hela Sverige till del.

Kalle Olsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)