Starkare direktiv kring elevhälsans jämställdhetsperspektiv

Motion 2013/14:Ub399 av Anne Marie Brodén (M)

av Anne Marie Brodén (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över möjligheterna att införa starkare direktiv kring elevhälsans jämställdhetsperspektiv i Sveriges kommuner och deras skolor.

Motivering

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande roll lyfts fram i skollagen.

Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. En ny skollag angående elevhälsa infördes i augusti 2010 och tillämpades på utbildning från juli 2011. Lagen gäller alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Området genusskillnader i hälsa och psykisk hälsa har uppmärksammats i forskning inom olika kunskapsområden. Det är viktigt att observera skillnader mellan pojkar och flickor och utveckla kunskaper, som handlar om t.ex. åkommor och problematik som är genusspecifika. Ofta kan det vara lättare att identifiera pojkars besvär eftersom de har en tendens att verbalisera sin problematik utåt, medan flickor tenderar att rikta sin oro, vrede eller ångest invärtes. Den största ökningen finner vi hos just unga tjejer och kvinnor där antalet självmordsförsök, depressioner och behandlingar för ångest har ökat dramatiskt på senare år. Är elevhälsan tillräckligt upplyst med kunskap för att tackla framförallt unga tjejers och kvinnors ”tysta” problematik?

Detta är betydelsefullt att uppmärksamma vid olika institutioner t.ex. inom elevhälsan vid skolan. Kunskapsutveckling inom detta område kan också bidra till att undvika framtida insatser som skulle kunna leda till diskriminering av behandling inom elevhälsan. Det är även viktigt att kunna säkerställa kvalitén på de behandlingar eller insatser som erbjuds inom elevhälsan. Det handlar om att upptäcka och erkänna dessa skillnader och beteenden mellan flickor och pojkar.

Det är därför dags att överväga att se över möjligheterna att införa starkare direktiv kring elevhälsans jämställdhetsperspektiv i Sveriges samtliga skolor. Detta för att ta hänsyn till insikter om genusaspekter som påverkar både den fysiska och den psykiska ohälsan och för att kunna tackla problematiken på bästa möjliga sätt utifrån barnens och ungdomarnas bästa.

Stockholm den 24 september 2013

Anne Marie Brodén (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)