Stärk asylrätten för hbtqi-flyktingar

Motion 2020/21:1657 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka asylrätten för hbtqi-flyktingar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hbtqi-personer som flyr undan förföljelse har rätt till asyl i Sverige då förföljelse på grund av sexuell läggning eller könsidentitet betraktas som asylskäl. Trots det har hbtqi-personer skickats tillbaka till länder där deras liv är i fara enligt bland annat rapporter från RFSL. Sedan den tillfälliga asyllagstiftningen infördes 2016 har det enligt RFSL blivit svårare för hbtqi-personer på flykt att beviljas asyl. Bland annat för att kategorin övriga skyddsbehövande” har tagits bort. Sedan lagen infördes har RFSL sett en ökning av antalet avslag och avvisningar till länder där hbtqi-personer förföljs och riskerar tortyr. Migrationsverket har tidigare gjort egna kvalitetsuppföljningar av hbtqi-ärenden som visat att en tredjedel av besluten är av bristande kvalitet. Asylsökande personer tvingas bland annat svara på frågor för att göra sin hbtqi-identitet trovärdig.

Dessa frågor är formulerade utifrån västerländskt stereotypa och heteronormativa föreställningar om vad en homosexuell eller bisexuell person eller en transperson är. De tillfälliga begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, som gäller under tre år, innebär: att de asylsökande (utom kvotflyktingar) som beviljas uppe­hållstillstånd enbart får tillfälligt uppehållstillstånd utfärdat, att rätten till anhörig­invandring begränsas, att det inte längre är möjligt att bevilja uppehållstillstånd till övriga skyddsbehövande, och att uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter endast kan beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en person. Dessa begränsningar innebär sammantaget att möjligheten i praktiken att erhålla asyl i Sverige på grund av förföljelse grundad på sexuell läggning eller könsidentitet har försvårats. Därför är det viktigt att se över möjligheten att stärka asylrätten för hbtqi-flyktingar.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)