Stämpelskatten vid fastighetsköp

Motion 2018/19:1108 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av stämpelskatten vid fastighetsköp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid ett fastighetsköp, bostadsrätter undantagna, tvingas köpare och säljare utöver expeditionsavgift även betala en stämpelskatt baserad på köpeskilling eller taxeringsvärde. Medan expeditionsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning, så har stämpelskatten ingen koppling till de kostnader staten har för att handlägga köpet, utan är en ren omsättningsskatt på bostäder som hämmar rörligheten på bostadsmarknaden.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett avskaffande av stämpelskatten vid fastighetsköp.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)