Skärpta befogenheter vid förvar av utlänningar

Motion 2020/21:1872 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta och utökade ordnings- och säkerhetsbefogenheter vid förvar av utlänningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I utlänningslagen regleras frågor som rör förvar av utlänningar, men vad gäller förvars­personalens befogenheter för att upprätthålla ordning och säkerhet inne i förvaren är dessa inte tillfredsställande.

De senaste årens mycket stora migrantströmmar till Sverige har försvårat arbetet i förvaren, med förtätningar av platser, ökad drogproblematik samt svårigheter att kontrollera införseln av olika föremål till följd. Verkställighetsarbetet vad gäller återvändande till utlänningarnas hemländer har komplicerats avsevärt och detta har inneburit att många förvarstagna under längre tid vistas i förvaren eftersom deras ärenden många gånger är overkställbara.

Detta ökade tryck på förvaren i en ny tid kräver en ny lagstiftning med mycket mer långtgående befogenheter för att upprätthålla ordning och säkerhet, exempelvis vad gäller delar som att ge förvars- och transportpersonal ständig rätt till visitation av de för­varstagna och deras utrymmen samt möjlighet att kontrollera och försvåra besökares möjligheter att smuggla in olika föremål och droger, vilket i praktiken inte är möjligt idag.

Riksdagen bör med anledning av detta ge regeringen i uppdrag att initiera ett arbete med att uppdatera regelverket avseende befogenhetsfrågor vid förvar av utlänningar samt snarast möjligt återkomma till riksdagen med förslag till sådana förändringar.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)