Sjukvårdens framtida personalförsörjning

Motion 2011/12:Fi216 av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol (M)

av Marta Obminska och Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga möjligheten att anställda inom sjukvården som är över 67 år i högre grad erbjuds att arbeta kvar.

Motivering

Vi svenskar blir allt friskare och lever allt längre. Detta är glädjande och innebär många positiva saker för såväl den enskilde som Sverige som nation. När den allmänna pensionsåldern på 65 år infördes år 1976 var den förväntade medellivslängden cirka 72,2 år för män och 78,1 år för kvinnor enligt Statistiska centralbyrån. Av dem som föds idag väntas nära hälften bli över 100 år gamla. När människor lever allt längre blir också åldersrelaterade sjukdomar allt vanligare. I framtiden kommer de att kräva allt mer av sjukvårdens resurser. Det ställer särskilda krav på att personalförsörjningen inom sjukvården fungerar framöver. För att kunna lösa det framtida behovet av sjukvårdspersonal, och i förlängningen garantera en god kvalitet i sjukvården, krävs det att vi både kan attrahera ung och ny personal samt behålla äldre personal.

Idag är det allt vanligare att människor väljer att arbeta kvar efter att de har nått den allmänna pensionsåldern. Lag (1982:80) om anställningsskydd ger anställda rätten att kvarstå i anställning tills det att de fyller 67 år. Tyvärr finns det oftast inte samma möjligheter att arbeta kvar efter att anställda har passerat denna ålder. Detta trots att många medarbetare är friska, kan fullgöra sitt arbete på ett fullgott och patientsäkert sätt och vill arbeta kvar. Att ett stort antal människor, ofta rutinerad personal, vill arbeta vidare är en tillgång för vårt samhälle och någonting som sjukvården skulle kunna bli bättre på att tillvarata.

Vi föreslår därför att regeringen bör överväga att göra en översyn med sikte på att anställda inom sjukvården i högre utsträckning ska ges möjlighet att arbeta kvar efter att de har fyllt 67 år, förutsatt att de själva vill och det är lämpligt med tanke på arbetets art och patientsäkerheten.

Stockholm den 30 september 2011

Marta Obminska (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)