Se över åldersgränser för avgiftsfria medicinska kontroller

Motion 2018/19:1454 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om nuvarande övre åldersgränser för medicinska kontroller är rimliga och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Synen på åldrande förändras. Vi lever allt längre, förväntas arbeta allt längre och är mer aktiva både fysiskt och sexuellt långt upp i åldrarna. Långt efter pensioneringen kan vi leva ett gott liv. Cancer är den sjukdom som flest dör av och ju längre upp i åldrarna vi kommer ju mer ökar risken.

Hälften av dem som dör i livmoderhalscancer är 65 år eller äldre, visar forskning. I en studie, som presenterats i British Medical Journal, konstaterar forskare att 449 av de kvinnor som dog av livmoderhalscancer mellan 2010 och 2012 var 65 år eller äldre, medan endast sju var 25 år eller yngre. Enligt Socialstyrelsens statistik är 63 procent av de som dör i livmoderhalscancer i Sverige 65 år eller äldre.

Screening för livmoderhalscancer genom gynekologisk cellprovtagning är ett effektivt sätt att motverka sjukdomen. För att screeningen ska vara effektiv krävs att kvinnor deltar i undersökningarna och går på provtagningar som de blir kallade till. Förra året ändrades övre åldersgränsen för avgiftsfri screening från 60 år till 64 år i Sverige.

Bröstcancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i världen och näst flest dödsfall bland kvinnor i Sverige. Totalt avled 1952 kvinnor av bröst­cancer 2016 i Sverige, vilket motsvarar 47 dödsfall per 100000 kvinnor. Flest dödsfall var det i åldersgruppen 85 år och äldre med 652 dödsfall, vilket motsvarar 385 dödsfall per 100000 kvinnor. När det gäller bröstcancer är en övre åldersgräns för avgiftsfri mammografi numera 74 år.

Socialstyrelsen menar att det inte är medicinskt belagt att ha hälsokontroller för äldre kvinnor. Men statistiken visar att risken att dö i cancer ökar med ålder. Risken finns att kvinnor slutar gå på kontroller när de inte längre blir kallade och därmed ökar risken för att få sjukdomen och dö i förtid. Det är därför rimligt att se över de övre åldersgränserna för medicinska hälsokontroller.

Katarina Brännström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)