Särskild valkrets för utlandssvenskar

Motion 2020/21:2550 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)

av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskild valkrets för utlandssvenskar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Över 660000 svenskar uppskattas för närvarande att bo i utlandet, och utgör således en befolkning motsvarande Sveriges näst största kommun. Av dessa beräknas omkring 170000 vara röstberättigade, men valdeltagandet är oroväckande lågt; i valet 2018 var valdeltagandet inte ens 40%. Utlandssvenskar uppfattar sig som en icke-prioriterad grupp och skulle med all sannolikhet ha ett högre valdeltagande och således utnyttja sin demokratiska rätt att rösta om denna upplevda känsla var annorlunda.

Fram till och med 1994 var utlandssvenskarna upptagna i en särskild röstlängd och tillhörde ett specifikt valdistrikt i varje riksdagsvalkrets. I vallagen 1997 bestämdes det att utlandssvenskar förs till det valdistrikt där de senast var folkbokförda. Den bestäm­melsen finns kvar i den senaste vallagen från 2005. Ett eget valdistrikt för utlandsbo­ende skulle leda till att de politiska partierna bättre kan se hur utlandssvenskarna röstar, och framför allt till att partierna bättre kan profilera sig gentemot utlandssvenskar gällande både sakfrågor och valkampanjer. En ändring i vallagen för återinförandet av en egen valkrets rekommenderas då detta i förlängningen utmynnar i ett högre valdel­tagande hos utlandssvenskar samtidigt som det stärker de svenska medborgarnas demo­kratiska röst. Flera EU-länder har redan liknande upplägg, bland annat Frankrike, Portugal och Italien.

Lars Andersson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)