Säkrad effektbalans

Motion 2015/16:1536 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att konkreta åtgärder för hur effektbalansen ska säkras i det svenska elsystemet måste tas fram parallellt med att andelen intermittent el ökar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska energisystemet måste hanteras som en helhet och inte hanteras som självständiga små öar.

Den senaste tiden har en mängd beslut och signaler kommit som får långtgående påverkan på elförsörjningen i Sverige. Vattenfall och Eon signalerar om stängning av fyra av Sveriges kärnkraftsreaktorer, den rödgröna regeringen avser öka andelen väderberoende el i systemet, dels genom en höjd ambition i elcertifikatsystemet, dels genom att höja anslagen till solelsinstallationer.

Utan att lägga några värderingar i de olika aviserade besluten, blir det som konsekvens av dessa besked ytterst viktigt att ha konkreta förslag för hur effektbalansen i det svenska elnätet ska upprätthållas.

Den ökande andelen väderberoende el pressar de redan låga elpriserna på den svenska elmarknaden till ännu lägre nivåer. Under tider med mycket vind och sol finns även risk för negativa elpriser. Detta urholkar möjligheten för basproduktion av el, dvs. el som inte är väderberoende, att få lönsamhet i sin elproduktion. Konsekvensen av detta är att basproduktion av el som inte ingår i regeringens subventionssystem riskerar fasas ut av det svenska elsystemet.

Den stadiga basproduktionen av kärnkraftsel kan inte ersättas fullt ut av intermittent sol- och vindel. Faran med en ständig större andel intermittent el i systemet är att det kommer saknas el de dagar då naturen inte är gynnsam för produktion av el. Detta ökar risken för kortare eller längre avbrott i det svenska elsystemet.

Regeringen har inte levererat några konkreta förslag på hur en avbrottssituation ska avvärjas. Detta sätter tilltron till den svenska elförsörjningen i fara. Alliansregeringen hade en klimatsmart, säker elförsörjning, till konkurrenskraftiga priser som tre grundpelare för elproduktionen. Dessa mål riskerar nu urholkas om den rödgröna regeringen inte inom kort lägger fram förslag på åtgärder för att säkra effektbalansen i systemet.

Att förslag nu kommer fram är av yttersta vikt för industrin, hushållen och i förlängningen välfärden i Sverige.

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)