med anledning av skr. 2013/14:199 Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för nyanlända

Motion 2013/14:A12 av Mattias Karlsson (SD)

av Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om instegsjobben.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nystartsjobben.

Motivering

Riksrevisionen har gjort en granskning av effektiviteten gällande instegsjobben samt nystartsjobbens påverkan på möjligheterna att finna en osubventionerad anställning. Riksrevisionen konstaterar något motsägelsefullt att dessa anställningsstöd å ena sidan i stort sett fungerar som avsett, men att det å andra sidan behövs förbättringar. Man påtalar även för regeringen att det finns brister i termer av användandet hos vissa arbetsgivargrupper, i Arbetsförmedlingens regler samt i instegsjobbens regler. Vidare menar Riksrevisionen att en konsekvens av instegsjobben (som även kräver studier i sfi) är att kunskaperna i svenska riskerar att blir lidande.

Helt centralt i sammanhanget är att Riksrevisionen flaggar för att de positiva resultat som tillskrivs reformen kan bero på att de mest resursstarka nyanlända är de som har lättast att få instegsjobb och senare ett ordinarie arbete. Med stor sannolikhet är det alltså så att många av de som erhåller ett osubventionerat arbete efter instegsjobben skulle ha klarat sig lika bra eller nästan lika bra även om instegsjobben inte fanns. Det finns alltså starka skäl att ifrågasätta värdet och samhällsnyttan med reformen.

Att regeringen vid instegsjobbens införande valde ett system som innebär att det inte skapas några jämförelsegrupper är högst anmärkningsvärt och omöjliggör en säker utvärdering av dess utfall och samhällsnytta. Den statistiska analys som Riksrevisionen hänvisar till visar dock att instegsjobbare inom en treårsperiod inte hade högre sannolikhet att erhålla en osubventionerad anställning.

Vid sidan av den tveksamma samhällsnyttan och brister i regelverket, så bygger instegsjobben också på en ur moraliskt hänseende mycket svårförsvarad princip. Instegsjobben gör skillnad på människor utifrån etnisk bakgrund och är således en diskriminerande åtgärd. Vissa arbetslösa ges, enbart på basis av sin etniska bakgrund, konkurrensfördelar i form av kraftiga lönesubventioner, som andra arbetslösa inte har rätt till. Positiv särbehandling av en grupp i samhället innebär per automatik negativ särbehandling av en annan grupp. Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att instegsjobben ska slopas.

Beträffande nystartsjobben finns även här regelverk som gynnar nyanlända invandrare i förhållande till andra grupper. Vi föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regelverket kring nystartsjobb förändras så att ingen missgynnas på basis av sin etniska tillhörighet eller vistelsetid i landet.

Att det aldrig ska löna sig att begå brott är en viktig princip för Sverigedemokraterna. Vi anser därför även att det regelverk som ger kriminella särskilda privilegier i förhållande till andra grupper inom ramen för nystartsjobben ska avskaffas.

Stockholm den 9 april 2014

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2014-04-09 Bordläggning: 2014-04-15 Hänvisning: 2014-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)