med anledning av skr. 2011/12:170 Riksrevisionens rapport om att styra självständiga lärosäten

Motion 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör överväga hur en god forskningsanknytning för grundutbildningen kan säkras.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör initiera en parlamentarisk översyn av det svenska högskolelandskapet.

Motivering

Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. De människor och nationer som är bäst förberedda att möta den allt snabbare globaliseringen kommer att kunna hävda sig bättre i framtiden. För att stå starka i framtiden måste vi konkurrera med hög kompetens och goda arbetsvillkor – inte med låga löner. Utbildning och forskning har därför central betydelse för välfärdens tillväxt och utveckling. För att lyckas måste vi öka investeringarna i högre utbildning.

För att ett litet land som Sverige ska kunna leva upp till dessa höga ambitioner behöver den nationella politiken för högre utbildning möjliggöra mångfald, variation och olikhet. Det räcker inte att från statligt håll enbart satsa på att skapa en handfull elitinstitutioner som backas upp av statliga anslag för grundutbildning och forskning. Det är varken en långsiktig lösning på de framtida samhälleliga kunskapsbehoven eller svaret på hur man skapar kvalitet i såväl grundutbildning som forskning. Sverige behöver såväl breda universitet som profilerade högskolor.

De nya universitetens och högskolornas möjligheter att utvecklas och profilera sig är avgörande. Dessa lärosäten har därutöver stor betydelse för utvecklingen av det regionala näringslivet och samhället. Även de nya universiteten och högskolorna måste ges möjlighet att utveckla sin forskning och utbildning så att de kan erbjuda de bästa utbildningarna till studenterna och goda forskningsmiljöer för forskarna.

Regeringen har tillämpat en det-får-bli-som-det-blir-attityd gentemot högskole- och universitetssektorn som inte gagnar högskolesektorn eller Sverige. Regeringen bör initiera en parlamentarisk och nationell översyn av Sveriges högskolelandskap. En nationell översyn behöver komma till stånd som tar ett nationellt grepp på lärosätenas möjliga profilering, utveckling och dess olika uppdrag och uppgifter i högskolelandskapet med syfte att stärka den högre utbildningen i Sverige och effektivisera resursanvändningen.

Riksrevisionens granskning visar att en del mindre lärosäten har begränsat utrymme för att forskningsanknyta grundutbildningen. Detta är ett mycket allvarligt kvalitetsproblem som inte regeringen i sin helhet kan lägga över på lärosätena när det är regeringen som fördelar de direkta forskningsanslagen till lärosätena. Regeringen bör därför följa Riksrevisionens rekommendation och överväga hur en god forskningsanknytning för grundutbildningen kan säkras.

Stockholm den 3 oktober 2012

Ibrahim Baylan (S)

Louise Malmström (S)

Håkan Bergman (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Thomas Strand (S)

Gunilla Svantorp (S)

Adnan Dibrani (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03 Bordläggning: 2012-10-15 Hänvisning: 2012-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)