Rekrytering av polis

Motion 2015/16:604 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rekrytering av polis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Polisens förutsättningar att verka skiljer sig mycket mellan olika delar av landet. I glesbefolkade områden i Norrlands inland är avstånden långa, vilket minskar möjligheterna att snabbt vara på plats vid akuta händelser. En annan försvårande omständighet är polisens utmaning att rekrytera medarbetare till vissa mindre orter. Det har gått så långt att man tvingats stänga stationer eller kraftigt reducera öppettider. I exempelvis Hammarstrand i östra Jämtlands län sitter en lapp på dörren till polisstationen som säger Stängt.

Denna problematik är ingalunda ny, utan har uppmärksammats i såväl medier som i officiella rapporter, till exempel utredningen Polisverksamhet i förändring, SOU 2002:70. För att lösa rekryteringsutmaningen och säkra en acceptabel polisiär närvaro, krävs en bred analys.

Polis är ett populärt yrke, och det finns sannolikt män och kvinnor som skulle överväga yrket, men som av till exempel familjeskäl inte ser det som en möjlighet påbörja polisutbildningen som i dag bedrivs på tre orter i landet. För dessa individer kan möjligheten till utbildning på distans vara en väg in i yrket, vilket också understryks i utredningen Framtidens polisutbildning och bör vara en aspekt i den kommande omdaningen av polisutbildningen till en högskoleutbildning: Vad gäller glesbygdsproblematiken finns förutsättningar att sprida utbildningen geografiskt på ett bättre sätt än i dag och att på ett bättre sätt utnyttja möjligheten till distansutbildning (SOU 2008:39).

Ekonomiska incitament kan också vara ett sätt att attrahera poliser till svårrekryterade orter. Eftersom rekryteringsproblemen varierar bör ett första steg vara att kartlägga situationen, för att därefter kunna sätta in adekvata åtgärder för en förbättrad rekrytering.

Kalle Olsson (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)