Rätten att överklaga vårdnadsutredningar

Motion 2013/14:So261 av Margareta Larsson (SD)

av Margareta Larsson (SD)
SD5

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en rätt att domstolspröva felaktiga beslut i vårdnadsutredningar.

Motivering

Långvarig kritik mot socialtjänsten har riktats från jurister, utredare, docenter och inblandade personer i vårdnadsutredningar. Den kritik som förts fram har bland annat handlat om partisk inställning till kön och att det saknas tydliga frågeställningar samt att uppgifterna i utredningarna inte säkerställs. Enligt Bo Edvardsson, docent i utredningsmetodik, är socialtjänstens utredningar så undermåliga att de aldrig borde ha lämnats in.

Enligt studier och granskningar av familjerätten i Gävle har det bl.a. framkommit av socialsekreterare själva att de lider brist på handledning, riskbedömningsmaterial och psykologisk kompetens när det gäller att tolka det som sägs. I dagsläget innebär detta att utredare många gånger famlar i mörkret och tar beslut efter eget godtyckande, vilket riskerar bli personligt.

Då domstolen till nästan 90 procent följer socialtjänstens vårdnadsutredningar föreligger rättsosäkerhet som inte är försvarbart. Då uppenbara brister från flera håll synliggjorts vill jag förorda rätten till överklagan efter ett domstolsbeslut. Rätten att överklaga en bristfällig vårdnadsutredning skulle stärka tilltron till samhället och samtidigt medverka till att barnperspektivet hamnar i fokus.

Stockholm den 26 september 2013

Margareta Larsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01
Yrkanden (1)