Pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2017/18:1250 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att genomföra ett fullskaletest med moderna transportlösningar i någon eller några av landets större städer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Infrastruktur och transporter är avgörande för att vi som människor ska få våra liv att gå ihop och för att få bra liv. Det handlar om att kunna åka till och från arbete och studier såväl som att kunna resa på semester eller hälsa på släkt eller vänner. Ibland sker resan med cykel eller buss, en annan gång med flyg och en tredje gång med bil. Alla transportslag behövs och kompletterar varandra. På samma sätt är det med de transporter som behövs för näringslivet och den offentliga sektorn.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går nu fort framåt. Forskare, utvecklingsingenjörer och andra arbetar med kraft för att bidra till hållbara transporter. En stor del handlar om att minska bränsleförbrukning och utsläpp för att bidra till hållbara transporter. Viktreduktion, förnybara drivmedel och elektrifiering är tre exempel på lösningar som stegvis utvecklas. En annan viktig sak är utvecklad säkerhet med olika former av både aktiva och passiva säkerhetssystem för att minska allvarliga skador och dödsfall i trafiken. Sverige ligger i framkant av fordonsutvecklingen, med Göteborg som det tydligaste exemplet. Bland många satsningar finns de som rör spännande områden som utvecklingen av autonoma eller självstyrande fordon. Inom projektet ”Drive me” kommer ett 100-tal familjer få möjlighet att på riktigt och i det vardagliga livet testa och använda självstyrande bilar i Göteborg. I ”Drive Sweden” utvecklas och forskas det brett kring hur dessa självstyrande fordon och andra former av modern mobilitet på olika sätt kan komma att ändra alltifrån resmönster till stadsplanering. Uppslutningen från forskning, samhälle och näringsliv är stor bakom projekten.

Efter ett totalförbud mot självkörande fordon i Sverige finns nu möjlighet att genomföra försök i vanlig trafik. Det är klokt. Dock kvarstår frågan hur användningen av självstyrande och självkörande fordon ska regleras när utvecklingen går från försöks- och forskningsverksamhet till kommersiella produkter på marknaden. Exempelvis finns en diskussion om och ett motsatsförhållande mellan å ena sidan de autonoma fordonens behov av kameror och å andra sidan integritet. Detta behöver lösas. I annat fall kommer utvecklingen av dessa moderna fordon att förläggas till andra länder. Dessutom kommer i så fall lösningar och standarder att utvecklas som Sverige kommer att behöva anpassa sig till. Det är klokare att Sverige deltar genom att ta vara på alla nya möjligheter som öppnas.

Nya tekniska lösningar för modern mobilitet kommer att ge oss många nya spännande möjligheter. Elbussprojektet Electricity i Göteborg är ett bra exempel på nya möjligheter. Med elbussar som används i vanlig stadstrafik testas tekniken och konceptet. I Göteborg rullar tysta bussar utan lokala utsläpp. Med tekniken finns också möjlighet att ha busshållplatser inomhus, vilket är något som över tid kan förändra arkitektur och stadsplanering. Producenterna kan senare använda busslinjer i sin säljverksamhet. Regionen lär sig om nya transportlösningar som en del av kollektivtrafiken. På samma sätt kan saker som avlämningsplatser i bostadsområden underlätta för människor som beställer varor online samtidigt som transportbehoven minskas och ändras.

Med ny teknik följer också utmaningar. En sådan är att moderna fordon och transportlösningar under överskådlig tid kommer att användas tillsammans med äldre fordon och transportlösningar. En annan stor utmaning är att gå från att utveckla enstaka lösningar såsom en självstyrande bil eller en elbuss till att utveckla ett helt koncept för en stadsdel eller en stad. I denna utmaning bör det finnas stora möjligheter för Sverige. Vi har en fordonsindustri med ledande aktörer såsom AB Volvo, Volvo Cars, Scania och Autoliv, men också ett brett nätverk av leverantörer till dessa inom en rad områden. Vi har också framstående universitet som Chalmers och en offentlig förvaltning som är van att bland annat föra in nya tekniska lösningar i kollektivtrafiken. Vägen framåt torde vara att bestämma sig för att genomföra en eller ett par fullskaleförsök med modern mobilitet i någon eller några av de större städerna. Det skulle exempelvis kunna handla om att vid om- och utbyggnad av områden som Backaplan, Ringön, Gamlestaden och/eller Gullbergsvass i Göteborg i planeringen sätta mål och bygga in den allra mest moderna mobiliteten tillsammans med näringsliv och forskning. Erfarenheter som dras från sådana fullskaleförsök innebär flera fördelar. Företag som Volvo Bussar eller Volvo Cars kan utveckla sina erbjudanden och sälja mer på världsmarknaden. Forskningen leder till ökat kunnande. Offentlig förvaltning utvecklar sin förmåga till stadsutveckling. Innovativa satsningar på modern teknik är mycket bättre än felriktade politiska initiativ om bilfria områden. Transporter behövs i ett samhälle; frågan är hur vi klarar transportbehoven på ett klokt, modernt och miljömedvetet sätt.

I Sverige har vi verksamheter inom moderna och nydanande lösningar för transporter som ligger i absolut framkant. Vi ska dock vara medvetna om att det händer saker i andra länder också. Tar vi vara på möjligheter i Sverige betyder det mycket för företag och jobb här hemma. Försitter vi chansen är risken att tekniken och lösningarna utvecklas någon annanstans. Regeringen bör därför överväga möjligheterna att genomföra ett fullskaletest med moderna transportlösningar i någon eller några av landets större städer.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)