med anledning av prop. 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen

Motion 2012/13:Sk5 av Jacob Johnson m.fl. (V)

av Jacob Johnson m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag som innebär krav på personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen senast den 31 mars 2013.

2Propositionens innehåll

Regeringen har i proposition 2012/13:34 Personalliggare för tvätteribranschen, föreslagit att personalliggare ska införas i tvätteribranschen. Förslaget innebär att de berörda företagen ska föra personalliggare över de personer som är verksamma i verksamheten. Skatteverket ska ha möjlighet att göra oannonserade besök i verksamheten för att kontrollera personalliggaren. Syftet är att minska förekomsten av svart arbetskraft.

3Inför personalliggare även i byggbranschen

Vänsterpartiet medverkade till att systemet med personalliggare infördes i frisör- och restaurangbranscherna 2007. Det innebär att man ökat möjligheten att upptäcka förekomsten av svartarbete i dessa branscher. Erfarenheterna av reformen har hittills varit mycket goda. Skatteverket beräknade redan i november 2007 att den nya lagstiftningen bara efter några månader hade medfört att ca 4 000 tidigare ”svarta” arbetstillfällen förvandlats till ”vita”. Det har också visat sig att åtgärderna blivit ett bra verktyg för att pressa tillbaka den ekonomiska brottsligheten. Redan i september 2009 föreslog därför regeringens egen utredare att lagen om personalliggare skulle omfatta även bygg- och tvätteribranscherna (Ds 2009:43).

Tre år senare föreslår nu alltså regeringen att tvätteribranschen ska omfattas av systemet med personalliggare. Vänsterpartiet välkomnar det senkomna förslaget, men vill att även byggbranschen ska omfattas. Propositionen lyfter flera bra argument för varför närvaroliggare bör införas även där.

För det första nämns de ”väl dokumenterade problem med svartarbete” som finns i byggbranschen. Regeringen skriver t.o.m. att det är angeläget att ”stödja branschen i denna kamp”. För det andra sägs att åtgärder för att kunna motverka förekomsten av svartarbete är ”starkt efterfrågade av branschen”. Byggbranschen i samverkan är så angelägen om att få en lagstiftning på plats att de erbjudit sig att avsätta resurser för att bistå regeringen i att ta fram konkurrensneutrala och effektiva regler.

Trots detta drar alltså regeringen en helt annan slutsats angående byggbranschen än vad Vänsterpartiet gör. I propositionen hänvisas till att utredningsförslaget i vissa delar inte är rättssäkert utan behöver utredas ännu mer. Det gäller t.ex. det faktum att byggverksamhet inte utförs i en verksamhetslokal och utredningens begrepp ”arbetsplats”, som regeringen inte anser är tillfredsställande. Regeringen har alltså haft tre år på sig att lösa denna detalj, men har inte lyckats. Det är inte utan att man undrar om det är politisk vilja som saknas.

I byggbranschen finns i dag frivilliga kontrollsystem som branschen själv har tagit initiativ till. Problemet med dessa är att de just är frivilliga och att Skatteverket inte ges möjlighet att göra oannonserade besök. Därför måste regeringen återkomma med förslag om att införa personalliggare och oannonserade kontrollbesök även i byggbranschen senast den 31 mars 2013. Detta bör riksdagen begära.

Stockholm den 19 november 2012

Jacob Johnson (V)

Ulla Andersson (V)

Josefin Brink (V)

Rossana Dinamarca (V)

Christina Höj Larsen (V)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-11-19 Bordläggning: 2012-11-22 Hänvisning: 2012-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)