Ostkustbanan

Motion 2015/16:1679 av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M)

av Tomas Tobé och Margareta B Kjellin (båda M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att investeringar i Ostkustbanan bör övervägas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ostkustbanan är idag mycket överbelastad. Problemet har sin grund i att stora delar av sträckningen saknar dubbelspår. Detta begränsar såväl person- som godstrafiken och påverkar utvecklingen längs hela Norrlandskusten på ett negativt sätt.

För alla som bor på Norrlandskusten är det viktigt med en fungerande järnväg med hög kapacitet och pålitlig trafik. Det krävs en infrastruktur som fungerar både för gods- och persontrafiken längs Norrlandskusten.

Basindustrin i norra Sverige är en viktig ekonomisk motor för Sverige och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Bristerna i transportsystemet är dock så omfattande att tillväxten hämmas, inte bara i Norrland utan i hela landet. Bristerna medför också negativa konsekvenser för miljön på grund av ökade lastbilstransporter.

Ostkustbanan är viktig och förbinder södra Norrlandskusten med Stockholm och infrastrukturen i södra Sverige. 

För att inte problemen kring den hårt belastade Ostkustbanan ska bli allt större bör satsningar på dubbelspår längs med hela sträckningen övervägas inför nästa nationella plan för transportsystemet. Detta för att behoven av mer trafik och kortare restider ska kunna tillgodoses. En satsning på dubbelspår skulle möjliggöra investeringar i basindustrin i Norrland och ytterst leda till fler jobb.

 

Tomas Tobé (M)

Margareta B Kjellin (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)