Örlogsskolorna

Motion 2000/01:Fö322 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inte flytta Örlogsskolornas skolledning med fem tjänster till
Kungsholmens fort i Karlskrona.
Motiv för mitt förslag
I regeringens proposition 2000/01:1 under utgiftsområde 6, Totalförsvar,
föreslår regeringen att omlokalisera marinens bassäkerhetsutbildning och
Örlogsskolornas ledning med fem tjänster från Berga  till Kungsholmens
fort i Karlskrona.
Regeringen har mycket noga övervägt hur verksamhet kan förläggas till
Kungsholmens fort när KA 2 i Karlskrona läggs ner. Efter noggrant
övervägande har regeringen förordat att det blir marinens
bassäkerhetsutbildning som lokaliseras till Kungsholmen och inte arméns
eller flygets bassäkerhetsutbildningar, då Kungsholmens fort är en mycket
liten ö och inte hade kunnat inrymma övningsfält för vare sig armé eller flyg.
Försvarsmaktens förslag har varit att förlägga marinens
bassäkerhetsutbildning till Vaxholm där utbildningen kan samordnas med
amfibieutbildningen och få goda utvecklingsmöjligheter utbildningsmässigt
sett. Regeringen anser ändå att utbildningen bör omlokaliseras så att militär
verksamhet bibehålls på Kungsholmen, så att en 300-årig militär verksamhet
på ön fullföljs.
Regeringen anser emellertid inte att detta är en tillräcklig åtgärd för att
stärka de grundorganisatoriska marina resurserna i Karlskrona. Ytterligare
åtgärder behöver vidtas. Därför föreslår regeringen att Örlogsskolornas
skolledning omfattande fem tjänster bör flyttas från Berga till Kungsholmens
fort. De fem tjänsterna blir enligt regeringens bedömning värdefulla ur
karriärsynpunkt för Sydkustens marinbas.
Det är svårt att komma på några rationella verksamhetsmässiga skäl att
omlokalisera skolledningen till Kungsholmen. Skolledningen kommer att sitta
isolerad från verksamheten ute på fortet. Det kommer sannolikt att kosta mer
pengar i form av pendling och resor. Det finns inget som stödjer regeringens
uppfattning att flytten inte direkt försämrar utbildningen och skolornas
effektivitet. Örlogsskolornas skolledning bör därför vara kvar på Berga där
skolledningen erbjuds bättre arbetsmöjligheter, inte extra kostnader.

Stockholm den 5 oktober 2000
Anna Lilliehöök (m)
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)