Okat antal specialistutbildningsplatser

Motion 1988/89:So434 av Margareta Persson och Ulla Johansson (båda s)

av Margareta Persson och Ulla Johansson (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So434

av Margareta Persson och Ulla Johansson (båda s)
Okat antal specialistutbildningsplatser
för ögonläkare

Det har varit en oacceptabel kösituation inom ögonsjukvården de senaste
åren. Köerna till gråstarrsoperationer har uppmärksammats mest. Det är nya
behandlingsmetoder som möjliggjort att fler patienter med gråstarr (katarakt)
kan opereras i dag mot tidigare.

Enligt socialstyrelsens PM 1988:34 ”Köer i sjukvården” ledde satsningen
1987 till ett ökat antal kataraktoperationer och en tendens till minskade
köer.

Synskadades Riksförbund gjorde en undersökning i december 1987. Den
visar att satsningen på kataraktköerna inneburit stora påfrestningar på den
övriga ögonsjukvården samt forsknings- och utvecklingsarbetet.

Ögonvårdsforskningen ger i dag hopp om nya behandlingsmetoder och ny
förebyggande vård. Samtidigt måste fler ögonläkare utbildas, annars uppstår
nya kösituationer när ny vårdteknik kan användas.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av fler platser på specialistutbildningen
till ögonläkare.

Stockholm den 19 januari 1989

Margareta Persson (s)

Ulla Johansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)