Nationell strategi mot marginaliserade förorter

Motion 2017/18:2163 av Lawen Redar (S)

av Lawen Redar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell strategi för marginaliserade förorter i syfte att bekämpa det demokratiska underskottet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i ett samhälle som slits isär. I Stockholm, och i många andra städer, har skillnaderna blivit smärtsamt uppenbara. I bostadsområden med hög andel arbetslösa, låga inkomster, många familjer som bor i trångboddhet, hög andel barnfattigdom och undermåliga skolresultat är dessvärre samma områden där den sociala servicen och välfärden läggs ner. Orsakerna handlar inte bara om klass, utan inkluderar frågor om etnicitet och kön i ett samhälle där den strukturella diskrimineringen och rasismen är en del av många människors vardag.

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering från 2006 kom med konstruktiva förslag om hur medborgare själva måste tillskrivas rätten att definiera sin situation samt få långsiktigt stöd att bekämpa marginaliseringen. På kommunal nivå görs mycket, men oftast handlar det om förändringsprojekt. Dessvärre leder projekten inte till bestående förändringar eftersom strukturella skillnader inte kan bemötas med kortsiktiga satsningar. Därför behövs en nationell strategi för marginaliserade förorter i syfte att bekämpa det demokratiska underskottet.

En nationell strategi måste omfatta många satsningar. Exempel på åtgärder har föreslagits i rapporten ”Bilarna brinner men problemen är kvar” från Husbyhändelserna år 2003. I Husby hade de boende aktivt försökt påverka områdets utveckling men upplevde att beslut fattades på central nivå och att deras röster inte blev hörda. Genom nedläggningar, privatiseringar och flytt av offentlig verksamhet menade rapporterna att de boende vart tvungna att lita till egna lösningar samt att förväntningarna av vad man har rätt till i samhället sällan infriades.

Långsiktiga satsningar för strukturell förändring i en nationell satsning skulle kunna avse:

  • Att satsa på öppna, förebyggande verksamheter såsom förskolor, parklekar, fritidsgårdar, familjecentraler, ungdomsmottagningar samt mötesplatser för föreningar.
  • Att satsa på förvaltningar och myndigheter i marginaliserade områden för att få upp lokala företagskluster och näringsliv.
  • Att öka personaltätheten i välfärden, inte minst i förskolan. Göra förskolan obligatorisk och följa varje individ så att ingen halkar efter.  
  • Att förbjuda religiösa friskolor samt driva på för högkvalificerad språkundervisning.
  • Att genomföra riktade satsningar på skolorna i området och på lärare som arbetar i dessa skolor. Men även på kuratorer, fritidsledare och studieledare i syfte att komplettera helheten.
  • Att prioritera hälso- och sjukvården genom att göra den mer tillgänglig.
  • Att satsa på den fysiska miljön genom städning, upprustning och vidareutveckling.
  • Att bekämpa arbetslösheten. 

Därför bör riksdagen tillkännagiva för regeringen vad som anförts i motionen om en nationell strategi för marginaliserade förorter i syfte att bekämpa det demokratiska underskottet.

Lawen Redar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)