Motioner i Första kammaren, Nr 188

Motion 1933:188 Första kammaren

Första kammaren
Motioner i Första kammaren, Nr 188.

1

Nr 188.

Av herr Petrén, örn utarbetande av nytt förslag till steriliseringslag.

Ar 1922 beslöt riksdagen enhälligt en skrivelse till Kungl. Maj:t med

anhållan, att Kungl. Maj:t ville låta verkställa utredning, under vilka

förutsättningar och i vilken ordning sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka

och fallandesjuka må kunna företagas, samt för riksdagen framlägga

det förslag, vartill utredningen kan föranleda. Sedan omsider sakkunniga

blivit tillkallade för verkställande av den sålunda begärda utredningen,

framlade dessa sakkunniga i april 1929 förslag till steriliseringslag (här

bifogat som bilaga).

Detta lagförslag är emellertid uppbyggt på helt andra principer än de,

som legat till grund för riksdagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.