Moratorium för kompetensutvisningar

Motion 2020/21:2800 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett moratorium för s.k. kompetensutvisningar till dess att riksdagen har fattat beslut om pågående utredning i frågan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvisningar av utländska personer med spetskompetens fortsätter trots att det är helt i strid med rådande debatt och pågående utredningsdirektiv. Skälen för utvisning varierar, men oftast handlar det om arbetsgivare som oavsiktligt har begått smärre och obetydliga fel då det gäller arbetstillstånd. Men det finns även exempel på forskare som har fullgjort sin forskarutbildning i Sverige men som utvisas då de under forskarstudierna har genom­fört del av sin forskarutbildning i annat land, samt exempel på enskilda företagare som utvisas trots att de lever upp till kraven om försörjning men som berövas möjligheten att ansöka om spårbyte och arbetstillstånd utan att lämna landet då de inte har haft en anställning. Allt detta är orimligt.

Som nämnts är en utredning tillsatt, men den kommer inte att avsluta sitt uppdrag förrän den sista december 2021. Dock kommer den del som rör kompetensutvisningar redovisas i ett delbetänkande senast den 1 februari 2021. Sedan utredningarna har rap­porterats återstår en lång beredningsprocess, vilket innebär att riksdagens beslut kom­mer att dröja ytterligare minst 1,5 år. Ännu fler företagare och arbetskraftsinvandrare med nyckelkompetens som Sverige har stort behov av, riskerar därför att utvisas. Det är inte acceptabelt och skadar Sveriges anseende som land som värnar kompetens, företagande och forskning. Därför bör ett moratorium införas till dess att frågan om kompetensutvisningar i ovan nämnda utredningar har beslutats av riksdagen. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)