Möjligheterna för unga att få bostäder

Motion 2011/12:C299 av Anton Abele (M)

av Anton Abele (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av vilka negativa effekter de samlade bostadsregleringarna har för nyproduktion av bostäder.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att underlätta andrahandsuthyrning av såväl hyresrätter som bostadsrätter.

Motivering

En långvarig oförmåga att på allvar lösa bostadsmarknadens problem gör att det generellt sett byggs alldeles för lite i Sverige. Tre av fyra kommuner uppger att de har brist på hyresrätter. Det här är en stor utmaning för Sveriges unga. Den svåra situationen på bostadsmarknaden gör det svårare att arbeta i expansiva regioner samtidigt som det försvårar för studenter att flytta till de orter där deras drömutbildningar finns.

Lösningen ligger inte i riktade subventioner, då dessa bidrar till en ryckighet i bostadsbyggandet. Subventionerna, tillsammans med omfattande regleringar och låg andel importerat material, har dessutom bidragit till att Sverige har Europas högsta byggkostnader. Detta försvårar produktionen av billiga lägenheter. En möjlig åtgärd är en halvering av byggmomsen, vilket skulle sänka kostnaderna för byggandet. Vidare saknas det en översikt över vilka effekter den samlade mängden regleringar från berörda myndigheter har på kostnaderna för och svårigheterna att nyproducera bostäder.

Nyproduktion är dock inte den enda faktorn; det befintliga beståendet måste utnyttjas så effektivt som möjligt. Här har regeringen genomfört reformer såsom höjningen av schablonavdraget för dem som hyr ut hela eller delar av sin fastighet, men mer kan behöva göras. Bland de reformer som är tänkbara finns en utökning av de skäl som ska uppfyllas för att andrahandsuthyrning av hyresrätter ska godkännas samt förenklad reglering kring andrahandsuthyrningen av bostadsrätter.

Stockholm den 26 september 2011

Anton Abele (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)