Modersmålsundervisning

Motion 2011/12:Ub504 av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

av Richard Jomshof och Mattias Karlsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa den obligatoriska modersmålsundervisningen, de nationella minoritetsspråken undantagna.

Motivering

Skollagen stipulerar att förskolan, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan samt gymnasieskolan skall erbjuda modersmålsundervisning. Detta gäller då det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller då eleven har grundläggande eller goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisningen främjar inte assimilationen till det svenska samhället. Samtidigt är dess effekter för inlärning av det svenska språket mycket tveksamt. Vi vill i sammanhanget lyfta fram en undersökning från Danmark, där kommunernas forskningsenhet (AKF) kom fram till att det inte finns några statistiska bevis för att elever som fått modersmålsundervisning visar bättre resultat i läsning, matematik eller naturvetenskap än de elever som inte fått modersmålsundervisning. Resultatet fick politikerna i Danmark att helt lägga ner modersmålsundervisningen för att i stället satsa mer pengar på specialundervisning och på det danska språket.

Sverigedemokraterna vill se samma utveckling i Sverige. I huvudsak anser vi att modersmålsundervisningen är ett intresse för den enskilda familjen, som då också bör stå för kostnaderna samtidigt som undervisningen skall ligga utanför ordinarie skoltid.

För närvarande är det i princip kommunerna som finansierar modersmålsundervisningen men vi yrkar på att skollagen ändras så att ingen tvingande lag föreskriver obligatorisk modersmålsundervisning, de nationella minoritetsspråken undantagna. Däremot skall det fortfarande vara möjligt för en enskild kommun att anordna modersmålsundervisning om man så önskar, dock utanför ordinarie skoltid.

Vi föreslår följande ändring i 8 kap. 10 §:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

10 § Förskolan ska medverka till att barn med något av de nationella minoritetsspråken som modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vi föreslår följande ändring i 9 kap. 10 §:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med något av de nationella minoritetsspråken som modersmål får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Vi föreslår att 10 kap. 39 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-visning.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en

elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

39 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett

omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk.

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en

elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Vi föreslår att 15 kap. 19 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga

umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om modersmåls-undervisning. Sådana

föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

19 § Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Vi föreslår att 11 kap. 10 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i

detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga

umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om moders-målsundervisning. Sådana

föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar

sådan undervisning i det språket.

10 § Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga

umgängesspråk i hemmet.

Vi föreslår att 12 kap. 7 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat

modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga

umgängesspråk i hemmet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om moders-målsundervisning. Sådana

föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.

7 § Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska

erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Stockholm den 3 oktober 2011

Richard Jomshof (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)